Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği uzun bir süredir Başbakanlıkta beklemekte olan yönetmalik yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ
BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim müfettişleri başkanlığının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmeleri, bunların görevleri, yetkileri ve sorumlulukları eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının nitelikleri, sınavları ve yetişme şekilleri, atanmaları, yer değiştirmeleri ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; eğitim müfettişleri başkanlıkları ile eğitim müfettişleri başkanı, başkan yardımcıları, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Başkan: Eğitim müfettişleri başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen eğitim müfettişini,
ç) Başkanlık: İllerde millî eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlığını,
d) Başkan yardımcısı: Eğitim müfettişleri başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen eğitim müfettişini,
e) Bölge hizmeti: Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışmaları gereken süreyi,
f) Eğitim kampüsü: Bakanlığa bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,
g) Grup başkanı: Teftiş grubunun başkanını,
ğ) Hizmet bölgesi: Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile ulaşım şartları gibi yönlerden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelikle belirlenen illerin içinde bulunduğu bölgeyi,
h) Hizmet puanı: Eğitim müfettişleri ile eğitim müfettiş yardımcılarının görev yaptıkları her hizmet bölgesinde yer alan illerde geçen hizmet sürelerinin bir yılı için, bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet bölgesinde yer alan illerdeki çalışma süreleri ile çarpımı sonucu elde edilen puanı,
ı) Hizmet süresi: Eğitim müfettişleri ile eğitim müfettiş yardımcılarının; bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dâhil İller ve Puan Değerleri Formundaki illerde müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanı ile çalıştıkları süreleri,
i) Kurum: Bakanlık taşra teşkilatına bağlı resmi kurumlar ile özel öğretim kurumlarını,
j) Müfettiş: Eğitim müfettişini,
k) Müfettiş yardımcısı: Eğitim müfettiş yardımcısını,
l) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
m) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü okul ve diğer kurumları,
n) Rehber müfettiş: Sorumlu olduğu müfettiş yardımcısına, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla yapılacak üç yıllık eğitim sürecinde eşlik edecek görevli müfettişi,
o) Teftiş bölgesi: Kurumların; il içinde bulundukları yerleşim yerlerinin ulaşım şartları, fiziki yakınlıkları, özellikleri, yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları gibi kriterler göz önünde bulundurularak oluşturulan bölgeyi,
ö) Teftiş grubu: Teftiş bölgelerindeki kurumlarda rehberlik, teftiş ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi görevleri yürütmek üzere, yeterli sayıda eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısından oluşturulan grubu,
p) Yarışma sınavı: Müfettiş yardımcılığına alınacakların seçimi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
r) Yarışma ve yeterlik sınav komisyonu: Yarışma ve yeterlik sınavları için kurulan komisyonu,
s) Yeterlik sınavı: Müfettişliğe atanacaklar için yapılacak sınavı,
ş) Yönetici: Bakanlık taşra teşkilatına bağlı kurumlarda görev yapan il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe millî eğitim şube müdürü, tesis müdürü, şef gibi yönetim kademeleri ile her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yönetim görevini ikinci görev kapsamında yürüten müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonu ve Görevleri
Yarışma ve yeterlik sınav komisyonu
MADDE 5 – (1) Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, İlköğretim Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile Müsteşar tarafından belirlenen bir ilin eğitim müfettişleri başkanından oluşacak Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonu kurulur.
(2) Komisyonun sekretaryası Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Yarışma ve yeterlik sınav komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu çerçevede sınavların gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki sınav konularından sınavda sorulacak sorulara esas olacak konu başlıklarını belirlemek.
c) Yarışma ve yeterlik sınav konularını esas alarak sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak.
ç) Müfettiş yardımcılığına atanacaklar için yapılacak olan sözlü sınavda, yazılı sınav konularından adaylara sorulmak üzere hazırlanacak soru sayısını belirlemek, soruları hazırlamak/hazırlattırmak ve sınavı yapmak.
d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi oluşturmak/oluşturulmasını sağlamak.
e) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak.
f) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilgiliye duyurulmasını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler
Müfettiş yardımcılığına atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:
a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmak.
b) Başvuru tarihinde Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak.
c) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın aralık ayının son gününde 40 yaşını doldurmamış olmak.
ç) En az üç yılı Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında olmak üzere toplam en az sekiz yıl öğretmenlik hizmeti bulunmak.
d) Yarışma sınavına ikiden fazla katılmamış olmak.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında resmi eğitim kurumları ve özel okullarda yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.
Yarışma sınavı konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 8 – (1) Müfettiş yardımcılığı için yapılacak yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; %10
1) Genel esaslar (%4)
2) Temel hak ve ödevler (%3)
3) Devletin temel organları (%3)
b) Genel kültür; %10
c) Öğretmenlik meslek bilgisi; %25
ç) Özel alan bilgisi; %25
d) Millî Eğitim Mevzuatı; %15
e) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu; %15.
(2) Müfettiş yardımcılığı için yapılacak sözlü sınav konuları ve puan ağırlıklarının; %50’sini birinci fıkrada yer alan yazılı sınav konuları, %30’unu anlatım ve yorumlama yeteneği, %10’unu temsil yeteneği, %10’unu tutum ve davranış oluşturur.
Yarışma sınavı
MADDE 9 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanacakların belirlenmesi amacıyla yarışma sınavı yapılır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Yazılı sınav, Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonunca belirlenecek merkezlerde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.
(3) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alanları itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, ilan edilen kadronun iki katı aday sözlü sınavına çağırılır. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alan adayların sayısı, alanlar itibarıyla duyurusu yapılan kadro sayısının iki katından az olması hâlinde, yazılı sınavda başarılı olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılır.
(5) Sözlü sınav, Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Adaylar sözlü sınavda bu Yönetmelik eki EK-2 Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundaki Bölüm-B üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.
(6) Sözlü sınav soruları Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından hazırlatılır. Sözlü sınavda adaylar kura çekmek suretiyle cevaplandıracağı soruları seçer. Her adayın sözlü sınavının başlamasından bitimine kadar geçen zamandaki süreç, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır.
Yarışma sınavı için duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Müfettiş yardımcılığı için yarışma sınavının yazılı bölümünün yapılacağı tarihten en az otuz gün önce Personel Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde adayların bilgi sahibi olabileceği şekilde duyuru yapılır.
(2) Duyuruda; yazılı sınavın yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değerleri, başvuru yöntemi ve süresi ile Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonunca belirlenecek sınava ilişkin diğer hususlara yer verilir.
(3) Yarışma sınavına 7 nci maddede yer alan şartları taşıyan adaylar başvurabilirler.
(4) Yazılı sınavı başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içerisinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular bu Yönetmelik eki EK-1 Eğitim Müfettiş Yardımcılığı İçin Başvuru Formu üzerinden yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.
(5) 7 nci maddeye göre yarışma sınavına katılma şartlarını taşıyan ve sınava müracaat etmek isteyen adayların başvuruları, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan başvuru ekranından elektronik ortamda alınır ve sırasıyla görevli bulundukları eğitim kurumları ile ilçe ve il müdürlüklerince onaylanır.
(6) Adaylar, sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesinin çıktısını alarak kurumlarına onaylatır ve bu belgeyle sınava katılırlar.
(7) Sözlü sınava çağırılmaya hak kazanan adaylara, sınavın yapılacağı tarih, yer ve zaman gibi hususlar yazılı olarak bildirilir.
(8) Yarışma sınavına katılanlardan, başvuru koşullarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılarak durumlarına uygun görevlere döndürülürler.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yazılı ve sözlü sınavların her birinden 70 ve üzerinde puan alanların başarı puanı, bu Yönetmelik eki EK-2 Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundaki Bölüm-C üzerinden, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yarışma sınavı başarı sıralaması, alanlar itibarıyla başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle oluşturulur.
(2) Yarışma sınavı sonucuna göre puanların eşit olması durumunda; sırasıyla; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doktora, kendi alanında doktora, eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında yüksek lisans, kendi alanında yüksek lisans, kurum müdürlüğü, yurt dışı teşkilatında görev yapanlara, hizmeti fazla olanlara öncelik verilir.
Yarışma sınavı sonuçlarının duyurulması
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde adaylara yazılı olarak bildirilir, aynı zamanda Bakanlık internet sitesinde yayınlanır. Başarılı olan adayların sınav sonuçlarını gösterir liste Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Personel Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanır.
(3) Yarışma sınavı sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Personel Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanır.
Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar, dilekçenin adı geçen Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren on gün içinde incelenerek sonucu adaya ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına, elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar beş gün içinde incelenerek sonucu adaya bildirilir.
(3) Yarışma sınav sonuçlarına elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar on gün içinde incelenerek sonucu adaya bildirilir.
Yarışma sınavının geçerlik süresi
MADDE 14 – (1) Yarışma sınavının geçerlik süresi, duyurulan kadrolara yapılan atamaların tamamlanmasıyla sona erer.
(2) Yarışma sınavı sonuçlarına ilişkin belgeler, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğünce saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme
Müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyuru; yarışma sınavı sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Personel Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yapılır. Duyuruda, atama yapılacak iller, alanlar itibarıyla atama yapılacak kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(2) Başvurular; duyuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.
(3) Yarışma sınavında başarılı olan adaylar, duyurusu yapılan illerden en fazla on il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvurularında tercihlerine atanamadıkları takdirde Bakanlıkça uygun görülen bir il’e de atanmak istediklerini belirtirler.
Müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama
MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılığına atamalar Bakanlıkça yapılır.
(2) Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Puan yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamayanlar, Bakanlıkça uygun görülen bir il’e atanmak istediklerini belirtmiş olmaları kaydıyla atamaları bilgisayar kurası ile yapılır. Bakanlıkça uygun görülen bir il’e atanmak istediklerini belirtmeyenlerin atamaları yapılmaz ve atama haklarından feragat etmiş sayılırlar.
(3) Ataması yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren yasal süre içerisinde yeni görevlerine başlamaları gerekir. Yasal süre içerisinde görevine başlamayan adayların atamaları iptal edilir ve bu sınav sonucuna dayalı atamaları yapılmaz.
(4) Yasal süre içerisinde görevine başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, yarışma sınavında o alanda başarılı olan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılır.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 17 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi üç yıldır. Üç yıllık yetiştirilme programı; hazırlayıcı eğitim, görev başında yetiştirme eğitimi ve teorik eğitim olmak üzere üç bölümden oluşur.
(2) Hazırlayıcı eğitim; müfettiş yardımcılarının göreve başlamalarını takip eden bir ay içinde esasları Personel Genel Müdürlüğünce belirlenen bir program dâhilinde kırk saatten az olmamak üzere valiliklerce veya Bakanlıkça yapılır.
(3) Görev başında yetiştirme eğitimi; müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma, araştırma yapma, tutum, davranış ve temsil gibi müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla yapılır.
(4) Görev başında yetiştirme eğitimi programı; eğitim müfettişleri başkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayıyla uygulamaya konulur.
(5) Teorik eğitim bölümü, Personel Genel Müdürlüğü ve İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür. Teorik eğitim; üç yıllık yetiştirme döneminde uygun görülen tarihlerde ve yerlerde hizmet içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Teorik eğitimin süresi 120 saatten az olamaz. Teorik eğitimin bölünerek verilmesi hâlinde her bir eğitimin süresi on iş gününden az olamaz.
(6) Teorik eğitim program konuları; yeterlik sınav konuları ile Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından uygun görülen diğer konulardan oluşur.
(7) Müfettiş yardımcılarının, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki nitelikleri kazanabilmeleri için üç yıllık yetiştirilme döneminde o ilin eğitim müfettişleri başkanlığınca belirlenen bir rehber müfettişin sorumluluğunda çalışmaları esastır. Yeterli sayıda müfettişin olmadığı durumlarda bir rehber müfettişin sorumluluğuna birden fazla müfettiş yardımcısı verilebilir. Gerekli görülmesi durumunda, görev başında yetiştirme sürecinin herhangi bir döneminde eğitim müfettişleri başkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile rehber müfettişler değiştirilebilir.
(8) Eğitim müfettişleri başkanlığı, grup başkanları ve rehber müfettişler, müfettiş yardımcılarının görev başında yetiştirilmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumludurlar.
(9) Müfettiş yardımcıları, teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma gibi konularda rehber müfettişler ile birlikte çalışırlar. Müfettiş yardımcıları, münhasıran çalışma yetkisi verilmediği sürece bu konularda tek başlarına çalışamazlar.
(10) Rehber müfettiş ile grup başkanı, müfettiş yardımcıları hakkında altı aylık dönemler hâlinde görev başında yetiştirme eğitimine göre bu Yönetmelik eki EK-3 Eğitim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek başkana sunar. Başkan formun kendisiyle ilgili bölümünü doldurur. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.
Müfettiş yardımcılığından çıkarılma
MADDE 18 – (1) Müfettiş yardımcılarından, yetiştirme dönemi içinde haklarında yapılan soruşturma sonucunda müfettiş yardımcılığından çıkarılmaları yönünde teklif getirilenlerin durumu Bakanlık makamına sunulur. Bakanlık makamınca müfettiş yardımcılığından çıkarılmaları uygun görülenler durumlarına uygun başka görevlere atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atamaya İlişkin Hükümler
Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun; %25.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu; %25.
c) Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulan ve görev alanını ilgilendiren mevzuat; %25.
ç) Adli ve idari soruşturma, teftiş, rehberlik, mesleki yardım, inceleme, bilimsel araştırma gibi konular; %25.
Yeterlik sınavına çağırılma
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının üç yıllık yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Yeterlik sınav tarihi, yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten en az on beş gün önce belirlenir. Yeterlik sınavına girecek olan müfettiş yardımcılarının kişisel bilgilerini içeren liste Personel Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sınavının yeri, tarihi ile sınava ilişkin diğer hususlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az otuz gün önce elektronik ortamda duyurulur.
Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme döneminde eğitim amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemleri, mesleki yardım, rehberlik, iş başında yetiştirme gibi konularda edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, müfettiş yardımcılarını yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde Ankara’da yapılır.
(3) Yeterlik sınav soruları 19 uncu maddede belirtilen sınav konuları esas alınarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanır. 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki konulardan hangilerinin soru hazırlamaya esas alınacağı Yarışma ve Yeterlik Sınav Komisyonunca belirlenir.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Sınav sonuçları, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Bakanlık internet sitesinde yayınlanır ve Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Yeterlik sınavına giremeyenler veya başarılı olamayanlar
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavına belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle giremeyenler için 21 inci maddeye göre yapılan sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte sınav yapılır.
(2) 21 inci maddeye göre yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar için; bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte bir sınav daha yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, Bakanlıkça durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı sonuçlarına elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on gün içinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Yeterlik sınavı belgelerinin saklanması
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavına ilişkin belgeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.
Müfettişliğe atama
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atamaları, sınav sonuçlarına itirazın sonuçlandırıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile kadrolarının bulunduğu illere yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Bölge Hizmeti ve Yer Değiştirme
Hizmet bölgeleri
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren iller gruplandırılarak beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri ve puan değerleri bu Yönetmelik eki EK-4 Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dahil İller ve Puan Değerleri Formunda gösterilmiştir.
Hizmet bölgeleri ve hizmet puanı
MADDE 28 – (1) Bölge hizmeti; birinci hizmet bölgesinde beş yıl, ikinci hizmet bölgesinde beş yıl, üçüncü hizmet bölgesinde beş yıl, dördüncü hizmet bölgesinde dört yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
(2) Hizmet bölgelerindeki bölge hizmetinin hesaplanmasında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçen süreler dikkate alınır. Müfettiş ve müfettiş yardımcılığına atanmadan önce diğer hizmetlerde geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. Ancak askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin süreleri dâhil, Devlet memuru olarak çalışılan süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Hizmet puanı hesaplanırken Devlet memurluğu, müfettiş ve müfettiş yardımcılığında geçen hizmetler bakımından bu Yönetmelikte o il için öngörülen hizmet puanı esas alınır.
(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.
(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.
(5) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmet puanları Bakanlık bilgi sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerde bu puanlar kullanılır.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 29 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı kadrolarının bulunduğu ilde geçmiş sayılarak, bu il için öngörülen hizmet puanı verilir.
(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;
a) Üç aydan fazla vekâleten ya da geçici olarak yapılan görevlendirme süreleri,
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,
c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler ile üç aydan fazla olan hizmet içi eğitimde geçen süreler
bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılarak bu sürelere bu görevlerin geçirildiği il için öngörülen hizmet puanı verilir.
(3) Yurt dışında kesintisiz üç aydan fazla geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden sayılır ve bu sürelere Ankara’da görev yapan müfettişler için öngörülen hizmet puanı verilir.
İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 30 – (1) Müfettişlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanabilmesi bakımından, illerin müfettiş ihtiyacı, 250 personele bir müfettiş olacak şekilde her yıl atama ve yer değiştirme dönemi öncesinde makam onayı ile belirlenir.
Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri
MADDE 31 – (1) Müfettişlerin, aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz.
(2) İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapanların görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde kapsamında bulunup yer değiştirme isteğinde bulunmayan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından belirlenir.
(3) İkinci fıkradaki sekiz yıllık sürenin hesabında Eğitim Müfettişleri Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Görevlerinde geçen süreler de dâhil edilir.
(4) Başkan ve başkan yardımcılığı ile inceleme ve değerlendirme komisyonlarında görevli iken 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde sekiz yıllık çalışma süresini dolduranların da görev yerleri bu madde kapsamında değiştirilir.
(5) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirileceklere ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce her müfettişin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, müfettişlerin bulundukları il’e/hizmet bölgesine göre atanabilecekleri il veya iller/hizmet bölgesi veya hizmet bölgeleri; bu illere/hizmet bölgelerine atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer hususlara yer verilir.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.
(7) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il’e tekrar atanma isteğinde bulunamazlar.
(8) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibariyle emekli, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.
(9) Aylıksız izinli olanlar ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden, eski görevlerine geri dönenler bakımından 8 yıllık sürenin hesabında aylıksız izine ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır.
İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 32 – (1) İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce her müfettişin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda; illere göre atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(2) İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularına bağlı olarak yapılacak atama işlemleri, ilgili yılın en geç 15 Haziran tarihinde sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde yapılır.
(3) Bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerden; bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden en fazla beş il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
(4) Bu Yönetmelikle belirlenen en az zorunlu çalışma süreleri kadar her hizmet bölgesinde çalışarak bölge hizmetini tamamlayan müfettişlerden, bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illerden en fazla yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibarıyla emekli, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalan kadrolar birlikte değerlendirilir.
(6) Müfettişlerin isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri
MADDE 33 – (1) Müfettişlerin her bir hizmet bölgesinde bu Yönetmelikle belirlenen zorunlu çalışma süresi kadar çalışarak bölge hizmetlerini yerine getirmeleri esastır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer değiştirme duyurusu; Personel Genel Müdürlüğünce her müfettişin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, müfettişlerin bulundukları hizmet bölgesine göre atanabilecekleri hizmet bölgesi/hizmet bölgeleri, bu bölgelerde atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(3) Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayanların görev yerleri, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerinden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettişler, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgesi/hizmet bölgeleri ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerin tamamını öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan müfettişlerin atamaları, atanmak istedikleri il’in müfettiş ihtiyacı sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Temmuz tarihinde sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde emekli, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bölge hizmetini yapmak üzere görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.
(4) Müfettiş yardımcısı iken, yeterlik sınavı sonucu bulundukları illere müfettiş olarak atananlar; atandıkları ilin bulunduğu hizmet bölgesindeki bölge hizmetini tamamlayanların diğer hizmet bölgelerindeki bölge hizmetlerini tamamlamak üzere yer değiştirme suretiyle atamaları bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılır.
(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayan müfettişler istemeleri durumunda, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler illerin müfettiş ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir. Başvuru sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda, hizmet puanı en düşük olan müfettişten başlanmak üzere, ihtiyaç fazlası müfettişlerin atamaları, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine yapılır. Ancak bu şekilde dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde geçirilen fazla çalışma süreleri diğer hizmet bölgelerinde geçmiş sayılmaz.
(6) Müfettişlerin bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Personel Genel Müdürlüğü İnternet sitesinde yayınlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 34 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bu özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için; atanmak istedikleri ilde eşlerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalıştıklarını belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilde eşlerinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması ya da teşkilat bulunmakla birlikte durumlarına uygun atanabilecekleri bir görevin olmaması gerekir.
(2) Hizmet bölgelerinin her birinde bölge hizmetlerini tamamlamış olan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, eşlerinin görevli bulunduğu il'e bu özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) İkisi de müfettiş olan eşler hizmet bölgelerinin her birinde bölge hizmetlerini tamamlamış olmaları durumunda, eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(4) İkisi de müfettiş olarak görev yapan eşlerden birinin, hizmet bölgelerinin her birinde bölge hizmetini tamamlamış, diğer eşin bölge hizmetini tamamlamamış olması durumunda bölge hizmetini tamamlayan eş diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(5) İkisi de müfettiş olarak görev yapan eşlerin, hizmet bölgelerinin her birinde bölge hizmetlerini tamamlamamış olmaları durumunda, eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Ancak bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, her iki müfettişin de, hizmet bölgelerinin her birindeki bölge hizmetlerini birlikte tamamlayabilecekleri şekilde planlanması zorunludur.
(6) Hizmet bölgelerinin her birinde bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerin bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlılıkta yerine getirilir. Eşinin bulunduğu ilde bölge hizmetini yapmamış olanlar bakımından ise aynı zamanda bölge hizmetini de yapmak üzere atamaları bu il'e yapılır.
(7) Bu madde kapsamındaki yer değiştirmeler Ağustos ayı içinde tamamlanır.
(8) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları o ilin müfettiş ihtiyacı da dikkate alınarak yapılır. Başvuru sayısı ihtiyacın üzerinde olması halinde atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 35 – (1) Müfettişler, sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının, görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla kardeşleri için vasi tayin edilmesi durumunda, “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunması kaydıyla; il sağlık müdürlüğünden ayrıca görüş alınmaksızın hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan müfettişler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek müfettişlerin, öncelikle çalıştıkları hizmet bölgesine dâhil illerden birine, bunun mümkün olmadığı durumlarda özür durumunun gerektirdiği diğer bölgelerden birine atamaları yapılabilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilenlerden, bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bakımından özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra 32 nci madde kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döneminde görev yerleri bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası hükümleri müfettiş yardımcıları için de uygulanabilir. Bu şekilde görev yeri değiştirilenlerin yetiştirme dönemleri atandıkları il’de tamamlattırılır.
(5) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması durumunda aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
istenir.
(6) Bu madde kapsamında yapılan başvurular Personel Genel Müdürlüğünce ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilerek sonucu valiliklere bildirilir.
Öğrenim özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 36 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, lisansüstü eğitim gördüklerini belgelendirmeleri kaydıyla, lisansüstü eğitim gördüğü eğitim kurumunun bulunduğu il’e, görev yaptığı ve atanmak istediği ildeki müfettiş ihtiyacı göz önünde bulundurularak atamaları yapılabilir.
(2) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirilenlerden, bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bakımından;
a) Daha önce bölge hizmeti yapmadığı bir hizmet bölgesine dâhil il’e atananlar, özür durumları ortadan kalkmış olsa dahi bu bölge için öngörülen süre kadar çalıştıktan sonra,
b) Daha önce bölge hizmetini tamamladığı bir hizmet bölgesine dâhil bir il’e atananlar özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra, 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döneminde
görev yerleri bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre görev yerleri değiştirilenlerin, özür durumlarının ortadan kalkmasına ilişkin süre yüksek lisans yapanlar için üç yılı, doktora yapanlar için ise beş yılı geçemez.
Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 37 – (1) Eşleri veya çocukları şehit ya da malul gazi olan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumda olanların, başvuru sırasında eşleri veya çocuklarının şehit ya da malul gazi olduğuna dair beyanları esas alınır.
(2) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirilenlerden, bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bakımından;
a) Daha önce bölge hizmeti yapmadığı bir hizmet bölgesine dâhil il’e atananlar, özür durumları ortadan kalkmış olsa dahi bu bölge için öngörülen süre kadar çalıştıktan sonra,
b) Daha önce bölge hizmetini tamamladığı bir hizmet bölgesine dâhil bir il’e atananlar özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döneminde
görev yerleri bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir.
Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirme
MADDE 38 – (1) Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından; haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklifi getirilenlerin görev yerleri, bulunduğu ildeki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın aynı hizmet bölgesindeki diğer illerden birine değiştirilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlardan, soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, yeni görev yerlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden eski görev yerlerine atanamazlar.
Müfettişliğe yeniden atama
MADDE 39 – (1) Müfettişliğe herhangi bir nedenle ataması yapılmayanlar ile müfettiş iken haklarında yapılan soruşturma sonucuna göre başka bir göreve ataması yapılan veya Devlet memurluğundan çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline dair haklarında yargı kararı bulunanların müfettiş olarak atamaları Bakanlıkça yapılır.
(2) Sağlık nedeniyle müfettişlik görevinden ayrılanlardan, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından yeniden müfettişlik görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu alanların atamaları Bakanlıkça yapılır.
(3) Müfettiş iken kendi istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar tekrar müfettişliğe atanma isteğinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, Bakanlıkça uygun bulunan bir il’e yapılabilir. Bu durumda olanların daha sonraki yer değiştirmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri
Eğitim müfettişleri başkanlığının kuruluşu
MADDE 40 – (1) Her ilde, il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulur. Başkanlık; başkan, başkan yardımcıları, inceleme ve değerlendirme komisyonu, müfettişler, müfettiş yardımcıları ile başkanlık bürosunda görev yapan personelden oluşur.
Başkanlığın görevleri
MADDE 41 – (1) Başkanlığın görevleri şunlardır;
a) Yıllık faaliyet planını/planlarını hazırlamak, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin olurunu aldıktan sonra uygulamaya koymak.
b) İlde bulunan kurumların rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini planlandığı gibi yürütmek.
c) Kurumların; bulundukları yerleşim yerlerinin coğrafi durumu, ulaşım şartları, fiziki yakınlıkları, özellikleri, yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları gibi ölçütleri dikkate alarak teftiş bölgeleri ile teftiş gruplarını oluşturmak, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin olurunu alarak uygulamaya koymak.
ç) Teftiş gruplarınca hazırlanan aylık çalışma programlarını incelemek, uygun bulunanları il millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulamaya koymak.
d) Teftiş grupları tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan öğretim yılı sonu raporlarını incelemek/incelettirmek, sonuçlarını konularına göre düzenlemek, problemleri ve çözüm önerilerini il millî eğitim müdürlüğüne sunmak.
e) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının ödenmesini sağlamak.
f) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen kurum teftiş raporlarını incelendikten sonra il millî eğitim müdürüne sunmak.
g) Kurumlarda öğretim yılı içinde yapılan rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma gibi konularda standardın sağlanması bakımından, göz önünde bulundurulması gereken ortak esas ve ölçütleri belirlemek.
ğ) Kurumlar ile yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında düzenlenen teftiş raporlarının değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde ilgili yerlere göndermek.
h) Eğitimde niteliği artırmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere bilimsel araştırma konularını belirlemek.
ı) Kurumlarda yürütülecek meslekî çalışma programını belirlemek.
i) Yer değiştirme dönemlerinde başvuruda bulunan müfettişlerin başvurularını inceleyerek onaylamak.
(2) Başkanlık bu madde kapsamında belirlenen görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşturulacak komisyonlardan da yararlanabilir.
Başkanın görevlendirilmesi
MADDE 42 – (1) Valiliklerce, başkanlık için, en az on yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından üç aday belirlenerek Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir. Başkan olarak görevlendirilmek için aranan en az on yıl müfettiş olarak görev yapmış olma şartını taşıyan üç aday bulunmaması durumunda, şartları taşıyan mevcut adaylar valilikçe Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir. Personel Genel Müdürlüğünce eğitim ve kıdem durumu dikkate alınarak bu adaylardan biri müsteşar onayı ile üç yıllığına başkan olarak görevlendirilir. Bir müfettiş aynı ilde iki defadan fazla başkan olarak görevlendirilemez.
Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 43 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanlığı yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmekle görevlidir.
b) Başkan, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, başkanlığın yönetimi ile sevk ve idaresinden il millî eğitim müdürüne karşı sorumludur.
c) 41 inci maddede yer alan görevlerin yerine getirilmesinde yetkili ve sorumludur.
ç) Başkan yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak.
d) İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak ya da yapılmasını sağlamak.
e) Başkan yardımcıları, inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile teftiş bürosu personelinin çalışmalarını izlemek, denetlemek, devam/devamsızlıklarını takip etmek.
f) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını incelemek veya incelettirmek.
g) Teftiş raporlarını onaylamak.
ğ) İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak.
h) İnceleme ve soruşturmalarda görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek.
ı) Büro personelinin atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak.
i) Başkanlığın görev alanına giren konuları incelemek, değerlendirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda müfettiş ve müfettiş yardımcılarından ihtiyaca göre komisyon/komisyonlar oluşturmak.
j) Teftiş grupları arasında eş güdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte mesleki toplantı, rehberlik, teftiş, inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak.
k) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma gibi konularda görevlendirilirken, görevlerin dengeli dağıtılmasına özen göstermek.
l) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek/incelettirmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak.
m) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının düzenlediği kurum teftiş raporlarını incelemek/incelettirmek sonuçlarını il millî eğitim müdürüne sunmak.
n) İl düzeyinde oluşturulacak kurul ve komisyonlara katılmak veya katılacak başkan yardımcısı belirlemek ve görevlendirmek.
o) Rehber müfettiş ve grup başkanının görev başında yetiştirme eğitimi çerçevesinde müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir doldurdukları bu Yönetmelik eki EK–3 Eğitim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunun kendisi ile ilgili bölümlerini doldurarak onaylamak.
ö) Bir önceki eğitim-öğretim yılında yapılan teftiş, denetim, iş başında yetiştirme, değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konuların sonuçlarını değerlendirmek ve yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılacak olan teftiş, denetim, iş başında yetiştirme, değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konulardaki çalışmaları görüşmek, uyulması gereken hususları belirlemek amacıyla eğitim-öğretim yılı başında, yarıyılda, öğretim yılı sonunda ve gerekli görülen durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı bir toplantı yapmak.
p) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte mesleki toplantı, rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri çalışmalar yapmak.
r) Geçici görevli, izinli ve raporlu olduğu sürelerde yerine başkanlığa vekâlet edecek başkan yardımcısını belirleyerek il millî eğitim müdürüne önermek.
s) Müfettişlerin yer değiştirme isteklerine ilişkin başvurularını incelemek, şartları taşıyanların başvurularını onaylamak.
ş) Teftiş gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
t) İlköğretim çağındaki çocukların eğitim kurumlarına devamıyla ilgili olarak, müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca yapılan iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.
Başkan yardımcılarının görevlendirilmesi
MADDE 44 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı 50 ve daha az olan illerde bir, 51’den 100’e kadar olan illerde iki, 101’den 250’ye kadar olan illerde üç, 251’den 300’e kadar olan illerde dört, 301 ve daha fazla olan illerde beş başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcısı sayısı beşten fazla olamaz.
(2) Başkan yardımcıları, o ildeki eğitim müfettişleri arasından başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Başkan yardımcısı olarak görevli olanlar üçüncü yılın sonunda yeniden aynı usulle başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
Başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 45 – (1) Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek.
b) Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini yürütmek.
c) Verilen yetki çerçevesinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak.
ç) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gerektiğinde görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ilgili teklifi başkana sunmak.
d) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yürütülen teftiş, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma ve benzeri konuların takibini yapmak, süresi içinde sonuçlanmasını sağlamak.
e) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte teftiş, denetim, inceleme, soruşturma gibi çalışmalar yapmak.
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Teftiş bölgeleri ve teftiş grupları
MADDE 46 – (1) Rehberlik, teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma ve benzeri hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi bakımından iller; kurumların il içinde bulundukları yerleşim yerlerinin ulaşım şartları, fiziki yakınlıkları, özellikleri, yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları gibi kriterler göz önünde bulundurularak başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile teftiş bölgelerine ayrılırlar.
(2) Her teftiş bölgesinde yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelen teftiş grupları oluşturulur. Her teftiş grubunun teftiş bölgesi, ilgili öğretim yılı başlamadan en az on beş gün önce başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir teftiş bölgesinde iki öğretim yılı görev yapmak esastır. Ancak zorunlu hâllerde iki öğretim yılından önce de teftiş bölgesi değiştirilebilir.
Grup başkanının görevlendirilmesi
MADDE 47 – (1) Gruptaki görevli müfettiş ve müfettiş yardımcıları, grup başkanlığı için grupta görevli müfettişler arasından iki adayı seçimle belirleyerek başkana sunarlar. Bu adaylardan biri başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile bir yıllığına grup başkanı olarak görevlendirilir.
Grup başkanının görevleri
MADDE 48 – (1) Grup başkanının görevleri şunlardır:
a) Teftiş, denetim, rehberlik ve iş başında yetiştirme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş birliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Grup üyelerinin çalışmaları hakkında haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa başkanlığa rapor vermek.
c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda gruptaki müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve başkanlığa sunmak.
ç) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir bu Yönetmeliğin eki Ek-3 Eğitim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak başkanlığa sunmak.
d) Bölgesindeki kurumların, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin geliştirilmesi için, inceleme ve araştırma yapmak, bu amaçla proje hazırlamak ve uygulamak.
İnceleme ve değerlendirme komisyonu
MADDE 49 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca yürütülen her türlü araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporları incelemek üzere başkanın önerisi il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Komisyon üç müfettişten oluşur. Gerekli görülmesi hâlinde başkan yardımcısı sayısı kadar arttırılabilir.
(3) Komisyonda görevli müfettişler aynı usulle değiştirilebilir.
(4) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönergeyle belirlenir.
İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 50 – (1) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu; başkan tarafından gönderilen inceleme, araştırma ve soruşturma raporları ile ön inceleme raporlarını incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte başkan yardımcısına/başkana sunmakla görevlidir.
Başkanlık bürosu
MADDE 51 – (1) Başkanlık bürosu; yeter sayıda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.
Başkanlık bürosu personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 52 – (1) Başkanlık büro personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme raporları ile diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili bölümlere göndermek.
b) Başkanlığın işleri ile ilgili kayıtları, istatistikleri ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak.
c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini başkanın bilgisi dâhilinde izlemek, taşınırların korunmasını sağlamak.
ç) Başkan/başkan yardımcıları tarafından verilecek büro ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
(2) Büro görevlileri iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz, gizlilik dereceli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakları başkanın izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.
Eğitim Müfettişleri Başkanları toplantısı
MADDE 53 – (1) Yıllık faaliyet programları çerçevesinde yürütülen rehberlik, teftiş, denetim, iş başında yetiştirme, değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma gibi hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunları görüşerek çözüm önerileri geliştirmek, görüş alışverişinde bulunmak, uygulamaya yönelik hizmet standartları oluşturmak amacıyla yılda en az bir defa Eğitim Müfettişleri Başkanları Toplantısı yapılır.
(2) Eğitim Müfettişleri Başkanları Toplantısı Personel Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda gerçekleştirilir. Toplantının tarihi, süresi, yeri ve gündemi gibi hususlar, Personel Genel Müdürlüğünce toplantı gününden önce belirlenir ve başkanlıklara bildirilir.
(3) Toplantı sonunda başkanlarca bir rapor hazırlanır, hazırlanan rapor Bakanlığa sunulur. Raporda yer alan öneriler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildikten sonra uyulmasında ve uygulanmasında yarar görülen hususlar ilgisine göre merkez ve taşra teşkilatına duyurulur.
(4) Toplantıların sekretaryası Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev Alanları,
Yetkileri ve Görev Emirleri
Görev alanları
MADDE 54 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev alanlarını;
a) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik ve denetimi ile il millî eğitim müdürü hakkındaki inceleme, soruşturmalar hariç olmak üzere, bu kurumlarda görev yapan diğer personel hakkındaki inceleme ve soruşturma işleri,
b) Resmî ortaöğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlarıyla ilgili denetimlerine ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç olmak üzere, bu kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkındaki inceleme ve soruşturma işleri,
c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde hariç tutulanların dışında kalan diğer personel ve kurumların rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, araştırma gibi hizmetleri ile bu kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik her türlü inceleme, soruşturma işleri,
ç) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında il düzeyinde faaliyet gösteren; özel ortaöğretim okulları ile bu düzeyde eğitim veren adı geçen Kanunda tanımlanan özel öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu okullarda ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlarıyla ilgili denetimlerine ilişkin inceleme ve soruşturmalar hariç olmak üzere, söz konusu özel öğretim kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, araştırma gibi hizmetleri ile bu kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik her türlü inceleme ve soruşturma işleri,
d) Vali tarafından verilecek diğer inceleme, araştırma ve soruşturma görevleri
oluşturur.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 55 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde 54 üncü maddede belirtilen kurumlarda; rehberlik, iş başında yetiştirme; teftiş, denetim, değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve benzeri konulara yönelik çalışmaları yürütmek.
b) İnceleme, soruşturma emirleri gereğince, görev alanlarına giren kurumlar ile bu kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapmak.
c) İlköğretim çağındaki çocukların zorunlu eğitim kurumlarına devamının sağlanması konusunda veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine teklif ve önerilerde bulunmak.
Görev emirleri
MADDE 56 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemelere yönelik görevler, bu konulara ilişkin alınacak onaylara dayalı olarak verilir.
(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına vali, il millî eğitim müdürü ve başkanın dışında hiç kimse görev, emir ve talimat veremez.
Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri
MADDE 57 – (1) Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek, görmek, onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.
(2) Müfettişler, gerekli görülen hâllerde; defter, evrak, belge ve bilgileri ilgili dairelerden isteyip inceledikten sonra, sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini alarak, asılları alınan belgelerin birer örneğini imzalayıp mühürleyerek ilgili daireye teslim ederler.
Denetime yardımcı olma
MADDE 58 – (1) Müfettişlerin görev alanı içindeki kurumlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve sayımlarını kolaylaştırmak zorundadırlar.
(2) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları ilgili mevzuatı çerçevesinde cevaplamakla yükümlüdürler.
(3) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gerektiği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevi süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Hizmet içi eğitim
MADDE 59 – (1) Müfettişler, mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda hizmet içi eğitime alınabilirler.
(2) Hizmet içi eğitim programı diğer ilgili birimlerin görüşleri de alınarak, Personel Genel Müdürlüğü ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Görevden Alınma ve Müfettişlik Güvencesi
Müfettişlik görevinden alınma
MADDE 60 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aşağıdaki hallerde görevlerinden alınırlar:
a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda, müfettişlik görevinden alınmaları yönünde teklif getirilenlerin durumu Bakanlık makamına sunulur. Bakanlık makamınca müfettişlik görevinden alınması uygun görülenler, durumlarına uygun görevlere atanırlar.
b) Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı belirlenenler, Bakanlıkça görevlerinden alınarak durumlarına uygun görevlere atanırlar.
Müfettişlik güvencesi
MADDE 61 – (1) Müfettişler, müfettişlik görevlerinden alınmalarını gerektiren, yargı kararı, haklarında yapılmış olan soruşturma sonucu getirilen teklif ya da sağlık kurulu raporu olmadıkça bu görevlerinden alınıp başka görevlere atanamazlar.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uymaları gereken hususlar
MADDE 62 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları mesleki statülerinin gerektirdiği saygınlığı, güven duygusunu ve tarafsızlığı zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.
(2) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar.
(3) Görevleri sırasında mesleki yardım ve rehberlik hizmeti dışında yürütme işlerine fiilen karışamazlar.
(4) Defter ve evrak üzerinde teftiş yapıldığını gösterir belirti ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.
(5) Kendilerine ve başkalarına ait her türlü araç, gereç ve yayınları öğretmenlere satamazlar veya bunların satışına aracı olamazlar.
Taşınır malların teslimi
MADDE 63 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına kullanılmak üzere evrak dolabı, dizüstü bilgisayar, resmî mühür ve benzeri araç-gereç verilir. Görev yeri değişenler ile görevden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzemeden taşınır mal niteliğinde olanları başkanlık bürosuna teslim etmek zorundadırlar.
(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, başka bir il’e atanmaları hâlinde zimmetlerinde bulunan dizüstü bilgisayarları ayrıldıkları ilin başkanlığına teslim etmezler. Atandıkları ilde taşınır mal mevzuatına uygun olarak kayıt işlemini yaptırarak kullanmaya devam ederler.
İdari iş ve işlemler
MADDE 64 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının harcırah dâhil her türlü mali konularına ilişkin iş ve işlemleri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinesiyle yürütülür. Mali konulardaki her türlü tereddüt giderme, görüş oluşturma ve açıklama yapma yetkisi bu birimlere aittir.
(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atama ve yer değiştirme işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. Atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin her türlü tereddüt giderme, görüş oluşturma ve açıklama yapma yetkisi bu birime aittir.
(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin işlemler Personel Genel Müdürlüğü ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Hizmet içi faaliyetlerine ilişkin her türlü tereddüt giderme, görüş oluşturma ve açıklama yapma yetkisi bu birimlere aittir.
(4) Müfettişlerin rehberlik ve teftişlerine yönelik esasları belirleyen yönergeyi çıkarma yetkisi İlköğretim Genel Müdürlüğüne aittir. Rehberlik ve teftiş işlemlerine ilişkin her türlü tereddüt giderme, görüş oluşturma ve açıklama yapma yetkisi bu birime aittir.
(5) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev alanına giren kurumların denetiminde ortaya çıkabilecek her türlü tereddüt giderme, görüş oluşturma ve açıklama yapma yetkisi bu kurumların Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulundukları birimlere aittir.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görevle görevlendirilemeyecekleri
MADDE 65 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilemezler.
(2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerde Bakanlığın onayı aranır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Başkan, başkan yardımcısı, grup başkanı, inceleme ve değerlendirme komisyonlarında görevli olanlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim müfettişleri başkanı ve başkan yardımcısı olarak görev yapanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlendirildikleri tarihte yürürlükte olan Yönetmelikte öngörülen süre sınırlılığında görevlerine devam ederler.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte grup başkanı olarak görev yapmakta olanlar ile teftiş gruplarında, inceleme ve değerlendirme komisyonlarında görevli olanlar, görev onaylarında belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere bu görevlerine devam ederler.
(3) Bu madde kapsamındakilerden; ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz 8 yıl süreyle görev yapanlar hakkında da 31 inci madde hükümleri uygulanır. Ancak herhangi bir atama, yer değiştirme ya da görevlendirilmeleri durumunda bunlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yer değiştirmeleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanlardan, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre, hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetini tamamlamış olanlardan, bulundukları ilde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz 8 yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların görev yerleri, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerine göre, görevli bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki diğer illerden birine ya da istemeleri halinde diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde 31 inci madde hükümleri çerçevesinde değiştirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevli oldukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesinde duyurusu yapılan bütün illeri öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Atamalar, tercihleri dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.
(3) Bu madde kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının isteğe bağlı, eş, sağlık ve öğrenim özrüne bağlı yer değiştirmeleri ile diğer nedenlere bağlı ve hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(4) Birinci fıkra kapsamındaki yer değiştirmeler ilgili yılın mayıs ayı içinde sonuçlandırılacak şekilde yapılır.
(5) Bu madde kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarından bölge hizmetini tamamlamamış olanların eksik kalan bölge hizmetleri, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre tamamlattırılır. Bu kapsamda olanların yer değiştirmeleri, 33 üncü maddeye göre yapılacak yer değiştirmeler ile birlikte yapılır.
(6) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre görev yaptığı ilin dâhil olduğu bölgede çalışılması gereken süreyi tamamlamış olan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev yerleri, bulunduğu ilde müfettiş unvanıyla ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yıl çalışmış olma şartı aranmadan bu Yönetmelik hükümlerine göre görev yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden biri olacak şekilde değiştirilir.
(7) Bu madde kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmet puanları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hizmet süreleri bakımından bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ise 28 inci madde hükümlerine göre hesaplanır. Ancak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri için de hizmet puanı verilir.
Müfettiş yardımcılarının hizmet içi eğitimleri ve yeterlik sınavı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan müfettiş yardımcılarının hizmet içi eğitimleri ve yeterlik sınavı bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Sıraya dayalı yer değişikliği işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmak istedikleri iller için sırada bulunan müfettişlerin, sıraya dayalı yer değişikliği iş ve işlemleri 66 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öncelikli olarak yapılır.
Eğitim müfettişliğine yeniden atanma
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilköğretim/ eğitim müfettişi iken kendi istekleri ile başka görevlere ya da kurumlara atananlardan tekrar müfettişliğe atanma isteğinde bulunanların durumu da 39 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir.
Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen Yönerge yürürlüğe girinceye kadar, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme hizmetleri, yürürlükteki Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Rehberlik ve Teftiş Yönergesine göre yürütülür.
Yer değiştirme takvimi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2011 yılında yapılacak yer değiştirmelerle sınırlı olmak üzere;
a) 31, 32 ve 33 üncü maddelerde en geç 15 Nisan olarak belirlenen duyuru tarihi en geç 30 Haziran,
b) 31 inci maddede en geç 15 Mayıs olarak belirlenen atama tarihi en geç 15 Temmuz, 32 nci maddede en geç 15 Haziran olarak belirlenen atama tarihi en geç 30 Temmuz, 33 üncü maddede en geç 15 Temmuz olarak belirlenen atama tarihi en geç 30 Ağustos
olarak uygulanacaktır.
(2) Bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi kapsamında yapılacak yer değiştirmeler de bu madde kapsamında yapılır.
Yürürlük
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür


 
Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER