EĞİTİM-İŞ'İN ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ ile ilgili olarak sendikamızdan istenen görüş ve önerileri, rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettik.

EĞİTİM-İŞ'İN ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Konu:Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında görüşlerimiz.
Açıklamalar:
 Bakanlığınızca sendikamıza gönderilen taslak metinde son derece sınırlı bir değişiklik öngörüldüğü için öğretmenlerin, atama ve yer değiştirme sürecinde yaşadıkları birçok sorun hakkında değerlendirme yapabilmemiz mümkün olmamıştır. Bu kapsamda Bakanlığınızın en yakın zamanda mevcut yönetmeliğin, uygulamada büyük mağduriyetlere neden olan diğer hükümlerinin tespiti amacıyla sendikalarla ortak çalışma yapmasını umut ediyoruz.  
 
Yönetmelik taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.
 
Taslak Madde 2 Hakkında
 
Değişiklik taslağında mevcut düzenlemeden farklı olarak, salt “milli sporcu belgesi almaya hak kazananlar, istekleri halinde başka hiçbir koşul aranmaksızın Beden Eğitim öğretmenliğine atanabileceklerdir.
 
Değişiklik önerisi bu haliyle suistimale açıktır. Sendika olarak önceki düzenlemede yer alan koşulların hafifletilmesini makul bulmakla birlikte, yeni düzenlemede ilgililerin Beden Eğitimi öğretmenliğine atanabilmeleri için milli sporcu belgeleriyle asgari üç kez ülkemizi temsil etme koşuluna tabi tutulmaları, amaca uygun bir çözüm olacaktır. Madde kapsamında Beden Öğretmenliğine atanacak öğretmenler aynı dönemde atanması öngörülen Beden Eğitimi öğretmeni sayısının % 10’unu aşmamalıdır.
 
Taslak Madde 7 Hakkında
 
Mevcut yönetmelikte olduğu gibi, değişiklik taslağında da Ağustos ayı içinde yapılacak atamalardan sonra sıraların iptali uygulamasına yer verilmiştir. Sendikamıza göre il içinde yer değiştirme talepleri sonrasında oluşturulan sıralar, takip eden il içi atama başvurularının başlangıç tarihlerine kadar işletilmelidir. Bu sayede halihazırda uygulamada örneklerine sıkça rastlanan suistimaller engellenecektir.
 
Taslak madde kapsamında yönetmeliğin 34. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “1 Temmuz” ibaresi, “15 Temmuz” olarak değil, 30 Eylül olarak değiştirilmelidir. Çünkü yapılan atamalar sonucu öğretmenlerin büyük çoğunluğu 1 Eylül’den sonra göreve başlatılmaktadır. Dolayısıyla 15 Temmuz tarihinin baz alınması demek, öğretmenlerin atama başvuru koşulları arasında sayılan ‘’3 yıl’’ koşulunun fiilen 4 yıla çıkarılması demektir.
 
Taslak Madde 8 Hakkında
 
Değişiklik yapılmak istenen 35. madde kapsamında yer alan “genel ve özel hayatı etkileyen” ibaresi, uygulama sorunlarına yol açacak ölçüde muğlak bir ibaredir.  Çünkü bu ibarenin açıklandığı 39. madde içeriği, eş durumu özrü gibi somut hususları düzenlememektedir. Bu ibarenin örnekseme yoluyla somutlaştırılması ve hatta madde 39 hükmünün de bu düzenlemeye bağlı olarak genişletilmesi zorunludur.
 
Yine madde kapsamında yer alan özür durumuna bağlı yer değişikliği istekleri için aranan en az bir yıl çalışma şartı kaldırılmalıdır.
 
Taslak Madde 11 Hakkında
 
Yönetmeliğin değiştirilmesi düşünülen 38. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına “çocuğu yüksek eğitim kurumlarını kazanan” öğretmenler de dahil edilmeli, fıkrada yer alan “yatılı öğrenim görme imkanı yoksa” ibaresi metinden çıkarılmalıdır.
 
Taslak Madde 12 Hakkında
 
Taslak madde kapsamında, genel ve özel hayatı etkileyen somut olgular tanımlanmaya çalışıldığı için, bu maddenin 2. fıkrasının tamamen yürürlükten kaldırılması doğru değildir. Öğretmenin genel ve özel hayatını tehlikeye düşüren bir emare dahi olması halinde bu gelişme koşulsuz olarak yer değişikliği isteğinde bulunma hakkına vücut vermelidir.
 
Taslak Madde 13 Hakkında
 
Yönetmeliğin 40. maddesinin birinci fıkrasını mevcut haliyle de öneri haliyle de kabul edilemez bir içeriğe sahiptir. Madde hükmü mevcut ve önerilen haliyle yargısal denetime son derece elverişsizdir, uygulamada ağır biçimde suistimal edilmektedir. Bu içerik nedeniyle binlerce öğretmenin, uydurma soruşturmalar kapsamında sürgün uygulamalarına maruz bırakılmaktalar. Maddede görev yeri değişikliğini uygun görme olgusu, Danıştay kararlarında ısrarla aranan koşullar olan “somut”, “denetime elverişli”, “amaca uygun” koşullara bağlanmalıdır. Aksi halde görev yeri değişikliği gerektirmeyen sayısız soruşturma görev yeri değişikliği uygulamasına gerekçe yapılmakta, bu keyfi uygulama örnekleri konuyla ilgili binlerce dava açılmasına yol açmaktadır.
 
Taslak Ek Madde 3 Hakkında
 
            Rehber öğretmenlerin atama ve yer değiştirme haklarını hiçbir bir hukuki temele dayanmaksızın , eşitlik kuralına aykırı olarak kısıtlayan madde önerisi kabul edilmemelidir.Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER