HUKUKSUZ YÖNETMELİĞE YARGI TOKADI

HUKUKSUZ YÖNETMELİĞE YARGI TOKADI
Eğitim-İş’in açtığı dava sonucunda Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, 8. sınıfı ülke dışında okuyan öğrenciler lehine ayrımcılık içeren düzenlemesi ile okul birincilerinin tespitinde başarı puanının değil, disiplin kurullarının karar vermesine olanak sağlayan düzenlemesinin yürütmesini durdurdu.
07.09.2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin;
1-       Eksik düzenleme nedeni ile “İlkeler" başlığı altında yer alan 5. maddesinin,
2-       “Kayıt Şartları” başlıklı 21.maddenin 4. fıkrasında yer alan“öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir” ibaresinin,
3-       “Yurt Dışından Gelen Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Nakilleri” başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasının,
4-       “Okul Birincilerinin Tespiti” başlıklı 64. maddenin 1. fıkrasında yer alan; okul öğrenci ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak” ibaresi ile “davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrenciler okul birincisi olamaz” ibaresinin,
5-       “Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 86. maddesinin 5. fıkrasının ı) bendinin,
6-       Eksik Düzenleme nedeni ile “Koordinatör Öğretmen Görevlendirilmesi” başlıklı 88. maddenin 2. fıkrasının c bendinin,
7-       “Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilmesinin Esasları” başlıklı 91. maddenin tamamının
8-       “Hizmet Odaları” başlıklı 99. maddesinin 2. fıkrasının,
öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştık.
Danıştay 8. Dairesi, 2014/6591 Esas numarası üzerinden yaptığı yürütmeyi durdurma değerlendirmesinde ; Yurt Dışından Gelen Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Nakilleri” başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasınınYÜRÜTMESİNİ DURDURMUŞTUR. Daire gerekçesinde ; "Yurtdışında öğrenim gördükten sonra Türkiye'de bir okula yerleştirilen ve artık diğer öğrencilerle aynı kurallara tabi olan öğrencinin ikamet adresini değiştirmesi ve gideceği okulun kontenjanının müsait olması durumunda başka bir okula nakli mümkün iken aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrencinin naklinin ancak açık kontenjan bulunması, yerleştirmeye esas puanının gideceği okulun yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve başvurular arasında puan üstünlüğü bulunması durumunda yapılabilmesi durumunun, yurtdışında öğrenim görmüş öğrenciler lehine diğer öğrenciler aleyhine eşitsizliğe yol açtığı muhakkaktır. Başka bir deyişle, aynı koşullarda öğrenim gören öğrencilerin farklı kurallara tabi olması, Anayasada tanımlanan kanun önünde eşitlik ilkesi ile eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini düzenleyen yasa hükmüne aykırılık oluşturmaktadır." değerlendirmesini yapmıştır.
Yine Daire, Okul Birincilerinin Tespiti” başlıklı 64. maddenin 1. fıkrasında yer alan; okul öğrenci ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak” ibaresi ile “davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrenciler okul birincisi olamaz” ibaresiyle ilgili talebimizin de yerinde olduğunu kabul ederek hükümle ilgili YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTUR. Daire gerekçesinde; "Milli eğitim sisteminin amaçlarından biri de, başarının tespitinde adil ve objektif bir değerlendirme yaparak öğrencilerin daha başarılı olma yolunda motivasyonunun artırılmasıdır. Dava konusu Yönetmelikte ise, başarı ile disiplin ve ahlak arasında sıkı bir ilişki olduğuna vurgu yapılmış ve okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak mezuniyet puanı en yüksek olan öğrencinin öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edileceği, ancak davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrencinin okul birincisi olamayacağı düzenlenmişse de, disiplin ve ahlaktan daha ziyade başarıya endeksli olan okul birinciliği, yükseköğretime girişte ek kontenjan ayrılarak ödüllendirilen başarı ile ilgili bir durumdur.  değerlendirmesini yapmıştır.
Daire diğer hüküm ve ibarelerle ilgili taleplerimizle ilgili olarak, bu aşamada "uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zarar oluşmayacağı"  gerekçesiyle oyçokluğu ile red kararı vermiştir. Verilen karar kesin karar olmayıp, dosya tamamlandığında tüm talepler hakkında esastan  inceleme yapılarak uyuşmazlık çözümlenecektir. Hüküm fıkralarının hemen hepsinde   muhalefet şerhi vardır. Özellikle sınavsız öğrenci alımına dair talep 4'e karşı 5 oyla reddedilmiştir. Konuyla ilgili olara 4 yargıç, "her yıl yüzbinlerce öğrencinin emek harcayarak sınavla yerleştiği okullara, yurtdışında belli bir süre öğrenim gördükten sonra Türkiye'ye gelen öğrencilerin sınavsız olarak yerleştirilmesi, kanun önünde eşitlik ve eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkelerine aykırı olacaktır." şeklindeki değerlendirmeyle adaletsizliğin altını çizmişlerdir.
Eğitim-İş yargıdaki yozlaşmaya ve siyasal iktidarın tüm hukuksuzluklarına rağmen eğitim emekçilerinin haklarına ve çağdaş eğitime saldırılara karşı kendini siper ederek mücadelesine devam edecektir.
 
 
Veli DEMİR
Genel Başkan
Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
handan
handan - 9 yıl Önce

Bir veli olarak :davranış notu eğer çocuğun birinciliğini etkileyecekse davranışın hatları çizilmiş olmalıdır.1-disiplin kuruluna gitmemiş olmak 2-Polise intikal eden bir vukuatının olmaması gibi.3-Eğitimin okul içinde akışını bozup bununla ilgili idareye resmi gidişinin olmaması gibi.Aksi durumda idareler ve öğretmenlere çok büyük bir vebal ve baskı unsuru oluşabilir.Net bir ortamda çocuklar davranışlarının sınırlarını bilerek çalışırlarsa yılmazlar kanaatindeyim.Ayrıca çerçevesi çizilmiş bir davranış notu etkisi öğrencilerin davranışlarını düzeltmelerinde etkili olabilir.Ama net olursa.

SIRADAKİ HABER