MEMUR SEN' İN KPDK'YA SUNDUĞU 29 TEKLİF

Memur Sen bugünkü KPDK toplantısına 29 düzenleme önerdi

MEMUR SEN' İN KPDK'YA SUNDUĞU 29 TEKLİF

Memur Sen, 2015 yılı Mart ayı KPDK toplantısında gündeme getireceği konuları geçtiğimiz günlerde yayınlamış ve memurlar.net olarak alıntılamıştık. Ancak Memur Sen, talep dosyasını bu sabah güncelledi.

Memurlar.net olarak yaptığımız incelemeye göre, toplam 29 yeni talep yer alıyor. Ancak sadece 5 talep, KPDK toplantısının kapsamına uygun. Geri kalan talepler, toplu sözleşmenin konusudur.

Aşağıda Memur Sen'in KPDK'da gündeme getireceğini belirttiği her bir talebin hukuki durumuna ilişkin değerlendirme yapılmıştır.

İşte Memur Sen'in, 2015 yılı KPDK toplantısına sunduğu ve çözüm istediği 29 konu

1. Başta Adliye, Maliye ve SGK'da görev yapan kamu görevlileri ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenleme yapılması hususundaki madde metninin hala yerine getirilmemiş olması önemli bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik acilen çözümü önerilerini beklemekteyiz. (Toplu sözleşmede yer alan bir madde takip ediliyor)

2. KİT'lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesiyle birlikte KİT'lerde uygulanan sicil başarı ücretinin kaldırılarak bir defaya mahsus yüzde 8 olarak ücretlere eklenmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

3. Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılmasını içeren Toplu Sözleşme hükmü gereğinin yerine getirilmesi ve bu çerçevede oluşan mağduriyetlerin giderilerek Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesini, (Toplu sözleşmede yer alan bir madde takip ediliyor)

4. İlgili mevzuat gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil öğretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artırılmasını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

5. Enformasyon memurlarının "Turizm Araştırmacısı" olarak değiştirilen unvanlarının uygulamada yaşanan sorunlarının yasal düzenleme ile çözümlenerek Teknik Hizmetler Sınıfına aktarılmasını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

6. Büyükşehirlerde görev yapanlara posta dağıtıcılarına toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin Toplu Sözleşme hükmünün uygulanması için tüm büyükşehir belediyelerine bir kez daha bakanlıkça gerekli talimatın verilmesini,(Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

7. ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalasının düzenlenmesi, DHMİ ile birlikte koordineli bir şekilde ivedi olarak değiştirilmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

8. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları'nın, Teknik Hizmetler Sınıfına alınmasını, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu' nda 5648 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesini (6495 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile TKDK ile benzer statülü TOKİ, TİKA, DAP İDARESİ vb kurumlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya alınmıştır.), (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

9. Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çerçeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık süresinin Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması adına yeniden değerlendirilmesini, kişinin kendi eğitiminin de dikkate alınmasını, (KPDK toplantı içeriğine uygun bir talep)

10. Yüksek Öğrenim Kurumu'nca teknik okul statüsünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför okulu mezunu teknikerlerin diplomalarına uygun olarak istihdamlarının da kadro kanununda yapılacak değişiklerle teknik hizmetler sınıfına alınmasını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

11. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarının derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, meslek erbabı olan aynı kurumda aynı zamanda işe başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Adil olmayan bu durumun yapılan işin gereği olarak diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltilmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

12. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, retina taraması gibi bir takım hukuka aykırı uygulamalarının kaldırılması konularının da ivedi olarak kamu görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını, (KPDK toplantı içeriğine uygun bir talep)

13. Sağlık Çalışanlarına yıpranma payı verilmesini, bu çalışanlarımızın ek ödeme gelirlerinden diğer kurumlarda olduğu gibi vergi alınmamasını ve ek ödemelerinin emekli aylıklarına yansıtılmasını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

14. Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ile vekil ebe/hemşirelerin kadroya geçirilmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

15. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde günlük olarak "kamu hizmet standartlarında" öngörülen işlem adedinin fazla yapılacak her işlem için döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere performans ücretinin ödenmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

16. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Özel İdarelere bağlıyken sosyal denge sözleşmesi ödemesi alan fakat başkanlığa bağlandıktan ödemeleri kesilen AFAD çalışanlara kesilen ödemelerin tazminat olarak verilmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

17. Kamuda görev yapan Genel Müdür Yardımcılarının ek gösterge oranlarının, Genel Müdür ile Daire Başkanı arasında yer alması sağlanarak 3600'den 5300' çıkarılmasını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

18. Dört yıllık fakülte mezunu memur ve şeflerin ek göstergelerinin 3000'e yükseltilmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

19. DPB tarafından, kamu kurum ve kuruluşları için uygulanan görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçeve yönetmeliğinden ayrı olarak KİT'lere münhasır ayrı bir çerçeve yönetmeliğin hazırlanmasını, (KPDK toplantı içeriğine uygun bir talep)

20. Kamu görevlilerine uygulanan gelir vergisi oranlarının yeniden düzenlenmesini ve ilk dilimin yüzde 10 olarak belirlenmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

21. 399 sayılı KHK'ya tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet enlere görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

22. 4046 sayılı Özelleştirme Yasasıyla işçiler için yapılan düzenlemenin kamu görevlileri için süre sınırı olmaksızın uygulanmasını, Yasaya göre ataması yapılan kamu görevlilerinin vergi diliminin Ocak ayındaki vergi dilimi dikkate alınarak belirlenmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

23. Bilgisayar işletmeni olarak çalışan kamu görevlilerinin eğitim durumları göz önüne alınarak Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmelerini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

24. Yardımcı Hizmet Sınıfında olup yüksek okul ve fakülte bitiren kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçişlerinin sınavsız yapılmasını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

25. Koruma ve Güvenlik görevlilerine görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile statülerine uygun kadro sınavlarına girebilmelerinin sağlanmasını, 2495 sayılı KHK ile güvenlik görevlisi olarak çalışırken 5188 sayılı Yasaya tabi tutulanlara 5 yılda bir yenilenen eğitim ve sağlık raporu uygulamasının yürürlükten kaldırılmasını, (KPDK toplantı içeriğine uygun bir talep)

26. Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerde çalışan şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip olan sivil savunma uzmanlarına şube statüsü verilerek ek ödeme oranlarının bu statü üzerinden belirlenmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

27. KİT'lerde II sayılı cetvele göre çalışan kamu görevlilerinin bir üst okulu bitirmeleri halinde diplomalarını ibra etmeleri kaydıyla hak ettikleri ücretten faydalandırılmalarını, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

28. Kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, tam yıldan arta kalan ayların ve günlerin kıstelyevm hesaplama yöntemiyle ödemelere dahil edilmesini, (Bu talep, toplu sözleşme masasına getirilmesi gereken bir taleptir)

29. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan, mesleğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlilik sınavında başarılı olan uzmanlarında Yüksek Kurum Uzmanlığına atanabilmeleri için yasal düzenlemenin yapılmasını, (KPDK toplantı içeriğine uygun bir talep)


Daha mutabakata varılmasına rağmen yerine getirilmeyen konular

1. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

2. Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

3. 4/C'li ve sözleşmeli personele kadro verilmesini, 4/C'li personelin ek ödemelerine ilişkin olarak olumlu Mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak sorunun tamamen ortadan kaldırılmasını,

4. KİT'ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT'lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

5. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması,

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,

7. KİT'lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi,

8. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını olumlu karşılamakla beraber tasarıda yer verilen düzenlemelerin gerek Toplu Sözleşme sürecinde gerekse Kamu Personeli Danışma Kurulunda gündeme getirdiğimiz gibi daha geniş haklar sağlayacak şekilde genişletilmesini için;

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı kapsamında anneye yapılacak doğum yardımına bağlı olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 207'nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı ödeneğinin de Memur-Sen'in Toplu Sözleşme taleplerinde yer verdiği gibi 793,08-TL, çoğul gebelik halinde bu yardımın her çocuk için verilmesini şeklinde ödenmesini,

Belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğunun getirilmesi düzenlemesi çalışmalarına ek olarak çok daha geniş bir şekilde Toplu Sözleşme taleplerimizde yer alan; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 01.01.2014 tarihinden itibaren Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL, diğer illerde 250 TL (zam oranları dikkate alınarak hesaplama yapılacak) kreş yardımı ödeneğinin aylıklarıyla birlikte ödenmesini ve Kreş yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanların da yararlandırılmasını,

Evlilik yardımının herkes için uygulanacak olması olumlu bir düzenleme olurken, evliliğe ilişkin devlet destekli çeyiz hesaplarının açılacak olmasından çok daha önce Memur-Sen'in Toplu Sözleşme talepleri arasında yer verdiği evlenme yardımı ödeneğinin hayatın gerçeklerine uygun olarak verilmesini,

KPDK görüşmelerinde, üzerinde mutabakata varılan ancak uygulanmayan maddelerin yanında Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Kanun Tasarısında yer almayan ancak Toplu Sözleşme taleplerimiz arasında yer alan, kadın kamu görevlisine doğum sonrası analık izin süresi bitimi tarihinden itibaren verilen süt izinlerinin; ilk 12 ay günde 4 saat, sonraki altı ay 3 saat, bunu takip eden son altı ayda 2 saat olmak üzere çocuğunu emzirmesi ve çoğul gebelik halinde her çocuk için belirtilen sürelerin yarısı oranında artırılmasına yönelik süt izni taleplerimizin de bir an önce gerçekleştirilmesini,

9. Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

10. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

11. Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

12. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,

13. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

14. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını,

15. TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

16. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi,

17. Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz

Memurlar.Net - Özel
Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER