AİLE EBELİĞİ SİSTEMİ GELİYOR

Sağlık Bakanlığı 58 bin ebeyi ilgilendirecek bir çalışma başlattı. Buna göre, aile hekimi gibi ‘aile ebeleri’ olacak. Ebeler doğumlarda koçluk yapacak. Uygulamanın sezaryen oranlarını düşüreceği belirtiliyor.

 AİLE EBELİĞİ SİSTEMİ GELİYOR
 AİLE EBELİĞİ SİSTEMİ GELİYOR
 
 
Sağlık Bakanlığı 58 bin ebeyi ilgilendirecek bir çalışma başlattı. Buna göre, aile hekimi gibi ‘aile ebeleri’ olacak. Ebeler doğumlarda koçluk yapacak. Uygulamanın sezaryen oranlarını düşüreceği belirtiliyor.
 
 
Türk Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan, Sağlık Bakanlığı’nın 58 bin ebeyi ilgilendiren sevindirici bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Karahan, 2011 yılında derneğin anne ve bebek sağlığını güçlendirmek ve sezaryen doğumların azaltılmasına katkı sağlamak için geliştirdiği ve Sağlık Bakanlığı’na sunduğu “Aile Ebeliği” sisteminin kısmen hayata geçirileceğini aktardı.
 
KADINLAR KORKUYOR
 
Karahan, doğum kontrolü hekimlere geçince sezaryen doğum oranlarının artmaya başladığını söyledi. Doğumun sıkı bir izleme gerektirdiğini aktaran Karahan, “Doğum sabır gerektirir. İlk kez doğum yapan bir kadın yaklaşık 10 saati bulan bir süreçte doğururken daha önce doğum yapmış bir kadın da 6-8 saat aralığında doğurur. Bu süreçte sabırla başında beklemek gerekir. Bu süreci bir hekimin beklemesini istemek haksızlık olur. Hekimlerin bir sürü uğraması gereken hasta var. Doğum korkusu nedeniyle kadınların birçoğu sezaryen yapmayı hekimden talep ediyor” şeklinde aktardı.
 
SEZARYEN DAVALARI ÇOĞALDI
 
Kısmen özel hastanelerin artmasıyla birlikte sezaryen doğum oranlarının arttığını ifade eden Karahan şöyle devam etti: “Bebekte ya da annede en ufak bir sıkıntı olunca ‘neden sezaryen yapmadın’ diye dava açılıyor. Doğal olarak hekimin iş yükü fazla. Bu konudaki davalar artmış durumda.Öte yandan sistem nitelikli ebelik iş gücünü olayın dışında bıraktı. Ebe sistemden çekilince sezaryen doğum oranları da aldı başını gitti.”
 
‘Türkiye’de 58 bin ebe var’
 
Tür­ki­ye­’de dev­let kad­ro­sun­da ol­ma­sı­na rağ­men 58 bin ebe­nin ak­tif gö­rev­de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Yrd. Doç. Dr. Na­zan Ka­ra­han, “Bir­ço­ğu hem­şi­re­lik kad­ro­sun­da ça­lış­tı­rı­lı­yor. Tür­ki­ye­’de 33 üni­ver­si­te­de ebe­lik bö­lü­mü var. Ama öğ­ren­ci­ler me­zun ol­duk­tan son­ra is­tih­dam im­ka­nı bul­ama­yın­ca ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ru­yo­r” de­di.
 
‘En iyi örnekleri seçtik’
 
Yrd. Doç. Dr. Na­zan Ka­ra­han, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na sun­duk­la­rı “Ai­le Ebe­li­ği­” sis­te­mi­ni oluş­tu­rur­ken yurt­dı­şın­da­ki ör­nek­le­ri in­ce­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ka­ra­han şun­la­rı söy­le­di: “İ­yi ül­ke ör­nek­le­ri­nin kar­ma­sı bir mo­del çı­kar­dık. Na­sıl ai­le he­kim­li­ği­ne ge­çil­diy­se ai­le ebe­li­ği de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ba­kan­lı­ğın do­ğum­da koç­luk ya­pa­cak bir ai­le ebe­li­ği ça­lış­ma­sı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.”  (Bugün)
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER