MEMURA YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI GELİYOR

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel hatlarıyla bahsettiği, kamu personelinin ve diğer çalışanların doğum izniyle ilgili yeni düzenlemeler TBMM’ye sevk edilirken, Devlet memurlarına yeni imkanlar da tanındı.

MEMURA YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI GELİYOR
 
 
“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan kamu  personeline doğum sonrası yarım zamanlı çalışma imkanı getiriliyor.
 
Yarım zamanlı çalışma nasıl olacak?
 
TBMM’ye bugün itibariyle sevk edilen taslağa göre;
 
-Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin bitiminden,
 
-Eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden,
 
itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısına düşürülmesini isteyebilecekler.
 
Normal çalışmaya dönme imkanı
 
Bu şekilde yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek ancak aynı çocuk için tekrar bu haktan yararlanamayacak.
 
Yarım zamanlı çalışan memurun maaşı ne olacak?
 
Bu kapsamda yarım zamanlı çalışan memura, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı ödenecek. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise aynen devam edecek. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi, belli görevlere atanma veya terfi süreleri ve 68 inci maddenin (B) bendi uyarınca aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak.
 
Çalışma saatleri nasıl belirlenecek?
 
Yarım zamanlı çalışacak Devlet memurlarının çalışma saatlerini ise ilgili kurum belirleyecek.
 
Evlat edinenler yararlanabilecek mi?
 
Kanun tasarısı taslağına göre, yarım zamanlı çalışma imkanından, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden daha önceki bir tarih olmamak kaydıyla, aynı tarihler esas alınarak belirlenecek dönem itibarıyla evlat edinenler de talepleri halinde yararlanacak.
 
Suistimal edenlerin durumu
 
Doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma imkanını amacı dışında kullanıldığı tespit edilen memurların yarım zamanlı çalışması sona erdirilecek.
 
Yarım zamanlı çalışmadan istifade edemeyecek olanlar
 
Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memur unvanları; sınıf, unvan, kurum veya teşkilat bazında Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca belirlenecek.
 
Kanun tasarısı taslağında yarım zamanlı çalışmaya ilişkin olarak yer verilen hüküm;
 
“MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
 
EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin bitiminden, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi, belli görevlere atanma veya terfi süreleri ve 68 inci maddenin (B) bendi uyarınca aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bu fıkra hükmünden, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden daha önceki bir tarih olmamak kaydıyla, aynı tarihler esas alınarak belirlenecek dönem itibarıyla evlat edinenler de talepleri halinde yararlanır. Bu hakkın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde yarım zamanlı çalışma sona erdirilir. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER