KREDİ VE YURTLAR KURUMU YENİDEN YAPILANIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yeniden yapılandırılıyor.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YENİDEN YAPILANIYOR

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yeniden yapılandırılıyor.

Taşra teşkilatlarının mevcut durumu

Halen Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra hizmetleri, Bakanlık bağlı kuruluşu Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilirken, Bakanlık bağlı kuruluşu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ise taşra teşkilatında bölge teşkilatlanması ile kredi ve yurt hizmetlerini yürütmeye devam ediyor.

Her ilde müdürlük kurulacak

Kanun teklifinin bu şekliyle yasalaşmasıyla birlikte, her ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri kurulacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin altında ise Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra hizmetlerinin görülebilmesi amacıyla Spor Müdürlükleri ve Gençlik Müdürlükleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun taşra hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ise Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri kurulacak. Bu müdürlükler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda çalışacak.

Kanun teklifinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ilişkin maddeler:

MADDE 22- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarla ilişkiler

MADDE 29 - (1) Bakanlığın görev, yetki ve faaliyetlerini taşrada gerçekleştirmek üzere; Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile bunlara bağlı olarak Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri, Spor Müdürlükleri ve Gençlik Müdürlükleri kurulmuştur. Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri, Spor Müdürlükleri ve Gençlik Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin koordinasyonu, yönetimi ve denetiminde görevlerini yürütürler.

(2)    Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri özel bütçeli olup gelirleri şunlardır:

a)     Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

b)     Bağlı kuruluşlardan aktarılacak ödenekler,

c)     Bağlı kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazların satış ve kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilen gelirler.

ç) Bağış, yardım ve vasiyetler.

d)     Görev alanı ile ilgili olarak verilecek kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzer hizmetlerden ve kayıt, izin, ruhsat ve sertifıkasyon belgelendirmelerinden elde edilen gelirler.

e)     Bütçe gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

f)      Diğer gelirler.

(3)    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3289 sayılı Kanunda il müdürlüklerinin özel bütçesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel bütçesi olarak kabul edilir ve harcama yetkilisi görevi Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından yerine getirilir. İl bütçesinden ilçe müdürlükleri ile gençlik merkezi ve yurt müdürlüklerine harcama yetkilisi tarafından ödenek tahsis edilir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak hazırlanan bütçe Ekim ayı başında Bakanlığa sunulur ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır. 3289 sayılı Kanunun il bütçesine ilişkin hükümlerinin bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

(4)    Bakanlık; merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen gençlik ve spor ile kredi ve yurt hizmetlerini, belirleyeceği plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

(5)    Bakanlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri; yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesisleri yapmaya, yaptırmaya, işletmeye, kiralamaya, tahsise ve gayri ayni hak tesisi iş

ve işlemlerini yapmaya yetkili olup bu amaçla Bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe, taşınmaz, personel ve diğer imkân ve kabiliyetlerini kullanır.”

MADDE 23 - 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde

eklenmiştir.

“EK MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri ile Müdürleri”ne yapılan atıflar; gençlik faaliyetleri için "Gençlik Müdürlükleri ve Müdürlerine, spor faaliyetleri için ise “Spor Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri ile Müdürlerine yapılmış sayılır.

(2)    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta “Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri ve Müdürü’ne yapılan atıflar “Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri ve Müdürü’ne yapılmış sayılır.

(3)    Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 24 - 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanun ile kaldırılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile personeli hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kredi ve Yurtlar Müdürlüklerine devredilmiş sayılır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin devri sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına dahil olan Gençlik Merkezi Müdürlükleri ve Gençlik Kampları ile gençlik ve eğitim tesislerine ait taşınır, araç, gereç, doküman ve mevcut kadroları ile birlikte personeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne hiç bir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş ve taşınmazlar tahsis edilmiş sayılır. Spor Genel Müdürlüğünden 2015 yılı için Gençlik Merkezlerine ayrılan ödenekler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından kullanılır.

(3)    2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunla kurulan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri ve Spor Müdürlüklerinin 2015 yılı harcamaları Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçelerinden karşılanır.

(4)    Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak tesis edilecek iş ve işlemlerle ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar, Bakanlık taşra teşkilatının gelirleri, harcamaları, taşınır ve taşınmaz edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma, elden çıkarma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi dahil taşınır ve taşınmaz işlemleri ile işleyişe ilişkin diğer hususlarda; Bakanlık bağlı kuruluşlarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam olunur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

MADDE 25- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Yurt Müdürü,” ibaresinden önce gelmek üzere “Kredi ve Yurtlar Müdürü, Spor Müdürü ve Gençlik Müdürü” ibaresi eklenmiştir.

Kanun Teklifi Eki Kadrolar:

 

KURUMU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Bölge Müdürü

 

20

20

GİH

Bölge Müdür Yardımcısı

 

40

40

GİH

Kuruluş Müdürü

 

20

20

 

TOPLAM

 

80

80

 

 

(4) SAYILI LİSTE

KURUMU

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Gençlik ve Spor İl Müdürü

1

81

81

GİH

Gençlik Müdürü

1

81

81

GİH

Şube Müdürü

2

81

81

GİH

Gençlik Merkezi Müdürü

3

202

202

GİH

Ayniyat Saymanı

7

81

81

GİH

Memur

8

81

81

GİH

Memur

9

81

81

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

81

81

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

7

81

81

 

TOPLAM

 

850

850 

 

 

KURUMU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Kredi ve Yurtlar Müdürü

1

81

81

GİH

Şube Müdürü

2

81

81

GİH

Şube Müdürü

3

81

81

GİH

Yurt Müdürü

1

25

25

GİH

Yurt Müdürü

2

25

25

GİH

Yurt Müdürü

3

25

25

GİH

Şef

4

81

81

GİH

Memur

7

81

81

GİH

Memur

9

81

81

GİH

Bilgisayar işletmeni

3

81

81

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

81

81

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

5

81

81

TH

Mühendis

6

81

81

TH

Mimar

6

81

81

TH

Teknisyen

7

81

81

YH

Hizmetli

12

81

81

 

TOPLAM

 

1128

1128

Kanun tekline buradan ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER