MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE İSTANBUL'DAN BİR YD KARARI DAHA ...

MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE İSTANBUL'DAN BİR YD KARARI DAHA ...
T.C.
ISTANBUL
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/1936
 
 
 
 
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI): ISLAM KARADERELI
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
KARSI TARAF (DAVALI): 1- ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. FATIME GELOGLU
Istanbul Il Milli Egitim Müdürlügü C Blok Tiyatro Cad.No:63 Kumkapı-Fatih/ISTANBUL
2- MILLI EGITIM BAKANLIGI Merkez/ANKARA
 
ISTEMIN ÖZETI:Istanbul Ili, Arnavutköy ilçesi Bogazköy ilkokulunda müdür olarak görev
yapan davacının, davalı idarece yaplan degerlendirme sonucunda 68,86 puan alması
nedeniylegörev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin iptali ve yürütmesinin durdurulması
istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETI: Dava konusu islemin, hukuka uygun oldugu davanın reddi
gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Istanbul 3. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü:
Davacı tarafından, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmeligin ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu geregince yapılan degerlendirme sonucunda 68,86
puan alarak basarısız sayılmasına iliskin ve bu sebeple müdür olarak görev yaptıgı
Arnavutköy Ilçesi BogazköyIlkokulunda görev süresinin uzatılmaması islemlerinin iptali ve
yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması,
süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve
esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
AnılanKanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
 
T.C.
ISTANBUL
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/1936
 
 
 
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla
süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla
dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi
düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların
görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi
tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim
müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki
ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Arnavutköy Ilçesi BogazköyIlkokulundaMüdür
olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili hakkında düzenlenen
degerlendirme formunda 68,86 puan verilerek görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan
davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz
eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu
kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi
öngörülmüs olup, bu duruma göre, hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan
verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanagının, somut bilgi ve belge ile
açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
 
T.C.
ISTANBUL
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/1936
 
 
 
Dava konusu olayda, Mahkememizce dava konusu islemin dayanagını olusturan tüm
bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine karsın, davalı idarenin savunma dilekçesinde
ve ekli belgelerde somut uyusmazlıga iliskin Degerlendirme Formlarının gönderildigi ancak
anılan formlarda soyut nitelikte cevapların yer aldıgı, ilgili hakkındaki ölçme ve
degerlendirmenin ne sekilde yapıldıgının ortaya konulmadıgı gibi bu degerlendirmeye
dayanak olusturacak hiç bir bilgi ve belgenin de sunulmadıgıgörülmüs olup, degerlendirme
formu incelendiginde ise davacının çalısma ortamında birinci derecede yakınında bulunan ve
dogrudan iliski içinde oldugu ve davacıyıçok daha iyi tanıyan kisilerin (Örn: ögretmen, okul
aile birligi baskanı vs.) genel anlamda davacı hakında olumlu degerlendirmelerde
bulundukları halde, davacının çalısma ortamından nispeten daha uzakta bulunan ve ikinci
derece iliski içinde bulundugu Ilçe Milli Egitim Müdürlügünde görevli kisilerin (Ilçe Milli
Egitim Müdürü, Insan Kaynaklarından Sorumlu Sube Müdürü, Egitim Kurumundan Sorumlu
Sube Müdürü) davacı hakkında genel olarak olumsuz degerlendirmelerde bulundugu ancak bu
olumsuz degerlendirmeleri destekleyecek somut ve nesnel hiçbir belgenin ortaya
konulamadıgı, bu kisilerce verilen olumsuz degerlendirmeler sonucunda ise davacının 75
puanı geçemedigi hususları dikkate alındıgında davacının degerlendirme puanının 68,86 puan
verilerek görev süresinin uzatılmamasına iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık
bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.
Dava konusu islem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri degisecegi, bu
degisikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyecegi dikkate alındıgında, dava
konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasılmıstır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün
içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 09/01/2015
tarihinde oyçokluguyla karar verildi.
 
Baskan
SELÇUK GÜLEN
38017
Üye
YASIN KARACA
165683
X
Üye
SERAY AÇIKGÖZ
167813
 
 
AZLIK OYU:2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında
idari mahkemelerin, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların
dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi
durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme
 
T.C.
ISTANBUL
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/1936
 
 
 
baglanmıstır.Somut olayda ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılan puanlamaya iliskin
evraklar tetkik edildiginde ilgili yönetmelige göre puanlamaların yapıldıgı ve bu puan
dogrultusunda dava konusu islemin tesis edildigi görüldügünden 2577 sayılı yasanın
27.maddesinde öngörülen kanuni kosulların bir arada gerçeklesmedigi anlasıldıgından
davacının dava konusu islem yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektigi
görüsü ile çogunluk kararına katılmıyorum.
Üye
YASIN KARACA
165683
 
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER