YABANCI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YABANCI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YABANCI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun oluşumuna, toplanmasına, yönetimine, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu, oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16 ncı, 19 uncu ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ç) Burslu Yabancı Öğrenci: Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye’de eğitim görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri,

d) Kanun: 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 

e) Kurul: Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunu,

f) Kurul Başkanı: Başbakanı veya Bakanı,

g) Üst ve Alt Kurullar ile İhtisas Kurulları: Kurul Başkanı tarafından belirli bir konuda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üyelerden oluşan üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarını,

ğ) Yabancı Öğrenci: Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul; Kurul Başkanının başkanlığında,

a) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,

b) İçişleri Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcisi, 

c) Dışişleri Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcisi,

ç) Maliye Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcisi,

d) Millî Eğitim Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcileri,

e) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı,

f) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü,

g) Diyanet İşleri Başkanı,

ğ) Yükseköğretim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilecek iki temsilci,

h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlendirilecek iki temsilci,

ı) Konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinden her yıl Başkanlığın teklifi ile Kurul Başkanı tarafından seçilen altı kişi,

i) Kurul Başkanı tarafından uygun görülecek diğer yetkililer,

katılımıyla oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul üyesi temsilcilerinin isimlerini her yılın Temmuz ayı içerisinde Başkanlığa bildirirler.

(3) Kurul Başkanı, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurul, Türkiye’de öğrenim görecek burslu yabancı öğrencilerin öğrenim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve yabancı öğrencilerle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla aşağıdaki görevleri ifa eder.

a) Öğrenim görmek üzere, Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim gören burslu yabancı öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek.

b) Uluslararası yabancı öğrenci stratejisini Türkiye’nin menfaatleri çerçevesinde belirlemek.

c) Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.

ç) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yükseköğretim kurumlarına alınacak burslu yabancı öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek.

d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek burslu yabancı öğrencilere ilişkin esasları belirlemek.

e) Burslu yabancı öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtdışındaki eğitim-öğretim kuruluşlarının faaliyetlerinin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için, yaşadıkları sorunları kurumlar nezdinde takip etmek ve çalışma sonuçlarını analiz ederek değerlendirmek.

g) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek burslu yabancı öğrenci sayısını, burs miktarını, barınma, iaşe ve diğer ödemeler ile Türkiye’deki genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi giderlerine ilişkin esasları belirlemek.

ğ) Kurul görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans gibi etkinlikler düzenlenmesini ve yurtiçi veya yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılımı sağlamak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri 

MADDE 7 – (1)  Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Kurulun toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündeme karar vermek.

c) İhtiyaç duyulan konularla ilgili olarak, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturmak.

ç) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışma ve faaliyetlerini koordine etmek.

d) Kurulun görev alanıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans gibi etkinliklere katılacak üyeleri belirlemek.

Üyelerin görevleri

MADDE 8 – (1)  Üyelerin görevleri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına, kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.

b) Türkiye’de öğrenim görecek burslu yabancı öğrencilerle ilgili olarak görev alanına giren konularda sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılan veya yapılması gereken çalışmaları Kurul toplantılarında diğer üyelerle paylaşmak.

c) Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans gibi etkinliklere Kurul adına 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak.

ç) Kurul toplantılarında alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek ve toplantı kararları doğrultusunda yapılan çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla üç ay içerisinde Başkanlığa bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurul toplantıları

MADDE 9 – (1) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul Başkanının çağrısı ile Kurul olağanüstü toplanabilir.

(2) Toplantıya davet, olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki ay önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(3) Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri önerileri, Kurul toplantısı başlama tarihinden en az otuz gün önce Kurul sekretaryasına yazılı olarak bildirir. Kurul Başkanınca uygun görülen öneriler gündeme alınır. Nihai gündem, Kurul toplantısı tarihinden on gün önce üyelere dağıtılır.

(4) Kurul toplantıları, Kurul Başkanının belirlediği usulle yürütülür.

Kurul kararları

MADDE 10 – (1) Kurul kararları katılanların oy çokluğu ile alınır ve üyeler tarafından imzalanarak Kurul Başkanının onayına sunulur.

(2) Kurul kararları bağlayıcıdır.

(3) Kurul kararları, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından öncelikle değerlendirilir ve sonuçları hakkında Kurula bilgi verilir.

(4) Kurul kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler ve uygulama süreci, Başkanlıkça takip edilir.

Kurul kararlarının duyurulması 

MADDE 11 – (1) Kurulda alınan kararlar, Başkanlık bünyesindeki sekretarya tarafından, toplantıyı takip eden on beş gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları

MADDE 12 – (1) Kurul Başkanı tarafından, Kurul gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yürütmek üzere, gerektiğinde üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinden müteşekkil üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturulabilir. Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları tarafından alınan kararlar Kurul Başkanının oluru ile yürürlüğe konulur.

(2) Kurulun görev alanlarıyla ilgili bir konuda çalışma yapmak üzere birden fazla alt kurul oluşturulduğunda, alt kurullar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir üst kurul oluşturulabilir.

(3) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları, toplantı karar metinlerini ve hazırlayacakları raporları Kurulda değerlendirilmek üzere Başkanın görüşü ile Kurul Başkanına sunarlar.

Sekretarya

MADDE 13 – (1) Kurul ve oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının sekretarya hizmetleri Başkanlık bünyesindeki Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 14 – (1) Sekretarya, Kurulun ve oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının görev ve yetkilerini yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere aşağıdaki görevleri ifa eder.

a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin ön hazırlıkları ve yazışmaları yapmak.

b) Kurulun toplantı tarihlerini, yerini ve gündem taslağını üyelere bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

c) Kurul, üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları toplantıları için gerekli koordinasyonu sağlamak, mekânsal ve teknik altyapı ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

ç) Kurul, üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışmalarını koordine etmek, gündemlerini takip etmek ve toplantı karar metinlerini yazmak.

d) Kurulun raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

e) Kurul çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporları hazırlamak.

f) Kurula sunmak üzere, görev alanı ile ilgili kamu ve sivil paydaş kurumların yaptıkları çalışmalar hakkında ilgili kurumların katılımı ile rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi 

MADDE 15 – (1) Üyeler, Kuruldaki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgi ve belgeleri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar.

Mali hükümler 

MADDE 16 – (1) Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Başkanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER