Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları nasıl olmalı?

Sözleşmeli öğretmenlerin dershane ve etüd merkezlerinde geçen hizmet süreleri, ücret hesabında dikkate alınmıyor. Bu uygulama yanlış bir uygulamadır.

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları nasıl olmalı?

Sözleşmeli öğretmenlere ödenecek maaşlar hakkında; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 10.10.2016 tarih ve 11073895 sayılı yazılarının 8. maddesinde"Sözleşmeli öğretmenlere, bir örneği ekte gönderilen (I) sayılı Cetvellerde belirtilen sözleşme ücreti ödenecektir." açıklamasında bulunmuştur.

Hizmet sürelerine göre sözleşmeli öğretmen maaşları aşağıdaki cetveldeki gibidir.

Cetvel böyle ise sorun nereden kaynaklanıyor?

Bilindiği üzere dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla 6 yıl eğitim personeli olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atananlar dilekçeler ile görevli oldukları kurumlara başvurarak;

657 sayılı Kanunun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36. maddesi "Ortak Hükümler" bölümü (C) fıkrası 5 .bendindeki; "5 - Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükümlerine göre daha önce dershanelerde 6 yıl hizmet süresi olduğundan maaşlarının 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar sütunundaki miktar kadar ödenmesini talep etmişlerdir.

Bu isteklere cevaben; "Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri özel okul statüsünde olmadığından talebiniz değerlendirilmeye alınmamıştır." cevapları verilmekte yada Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü örneğinde olduğu gibi "Resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı kanunun 4. maddesi (B) fıkrası kapsamında (sözleşmeli) hizmet süreleriniz olması halinde bu süreler sözleşme süresi içinde değerlendirilecektir." "Zaten 657 sayılı kanunun 4. maddesi (B) fıkrası kapsamında (sözleşmeli) hizmet süreleri sözleşme süresi içinde değerlendirilmek zorundadır." şeklinde cevap lar verilmiştir.

Peki bu cevaplar doğru mu?

1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödemiş olanların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasında sonra ödenen sigorta primi sürelerinin tamamının sözleşmelilik maaşı hesabında değerlendirilmesi gerekmektedir.

2- Ayrıca  8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta iken sözleşmeli öğretmenliğe atananların geçmişteki bu hizmet sürelerinin 2/3 ünün sözleşmelilik maaşı hesabında değerlendirilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36. maddesi "Ortak Hükümler" bölümü (C) fıkrası 5 .bendinde yer alan "özel okul" ibaresinin dar anlamda değil "özel öğretim kurumu" anlamında anlaşılması gerekmekte olup, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan okul, dershane, kurs vb. yerde geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün de hizmet süresine eklenerek maaşların bu süreye göre ödenmesi gerekmektedir.

Özel kurs ve dershanelerde öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bir görev alırlarsa bu süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme işlemi 2000 yılına kadar 657 sayılı Kanunun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36. maddesi "Ortak Hükümler" bölümü (C) fıkrası 5 .bendinde yer alan "özel okul" ibaresinden kaynaklı olarak özel kurs ve dershanelerde geçen süreler terfi işlemlerinde dikkate alınmamış ve bir mağduriyet yaşatılmıştır. Aynı durum şu anda sözleşmeli öğretmenlerde de yaşanmaktadır.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU "ÖZEL OKUL" İBARESİNİN DAR ANLAMDA DEĞİL "ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU" ANLAMINDA ANLAŞILMASI GEREKTİĞİNE HÜKMETMİŞTİR

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 20 Ekim 1995 tarih ve E.No1994488, K.No1995728 sayılı kararında;657 sayılı Kanunun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36. maddesi "Ortak Hükümler" bölümü (C) fıkrası 5 .bendinde yer alan "özel okul" ibaresinin dar anlamda değil "özel öğretim kurumu" anlamında anlaşılması gerektiği vurgulanarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan okul, dershane, kurs vb. yerde geçen hizmet sürelerinin ödenecek aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş mağduriyeti ortadan kaldırmıştır. Hali hazırda 2000 yılından beri Özel Öğretim Kurumları Kanunu içerisinde sayılan özel kurs, özel dershane veya özel okullardaki hizmet süreleri Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev alan memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademe terfilerinde sayılmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI "ÖZEL OKUL" İBARESİNİN DAR ANLAMDA DEĞİL "ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU" ANLAMINDA ANLAŞILMASI GEREKTİĞİNİ EMRETMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü "Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı yazılı sınavına gireceklerin dört yıllık hizmet süresinin hesabında, Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ü sayılmaktadır.

Burada yer alan "özel okul" ibaresinin dar anlamda değil "özel öğretim kurumu" anlamında anlaşılması gerekmekte olup, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunanokul, dershane, kurs vb. yerde geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün de değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. " açıklamasında bulunarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan okul, dershane, kurs vb. yerde geçen hizmet sürelerinin 23 ünün de değerlendirilmesini istemiştir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2011 tarih ve 01 sayılı İntibak Bülteni" konulu yazıları ekinde "Mevzuat Bülteni" dizisi içinde yayımlanan "İntibak Bülteni"nin "D- Hizmet Değerlendirmesi" bölümü 8 maddesinde konu tüm haliyle aydınlatılmıştır. 

"8. 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesi (C) fıkrasının 5 inci bendinin uygulanması; "Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." Bu bentte; "Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." denilmektedir.

Bakanlığımız kadrolarında görev alanlar açısından en sık karşılaşılan hizmet değerlendirmesi işlemlerinden birisi de, bu fıkra gereği özel okul ve dershanelerde öğretmenlik veya yöneticilikte geçen sürelerin değerlendirilmesidir.

Burada dikkat edilmesi gereken 2 önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi öğretmenlik veya yöneticilik görevinin Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında geçmiş olması ikincisi ise; Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul edilmiş olmasıdır. Ayrıca, özel okullar dışında kalan özel dershanelerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra Bakanlığımız emrinde memuriyet kabul edenlerin bu şekilde geçen hizmetleri ödenecek aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmemesi uyuşmazlık konusu olmuş ve idari yargı yoluna gidilmiştir.

Gerek çeşitli İdare Mahkemeleri kararlarında ve gerekse Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 20/10/1995 tarih ve E.No:1994/488, K.No:1995/728 sayılı Kararında 657 sayılı Kanunun değişik 36'ncı maddesi "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının 5 inci bendinde yer alan "özel okul" ibaresinin dar anlamda değil "özel öğretim kurumu" anlamında anlaşılması gerektiği vurgulanarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan okul, dershane, kurs vb. yerde geçen hizmet sürelerinin ödenecek aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu kararın genelleştirilerek uygulanması hususunda, uygulamaya yönelik Valilikler ve Merkez Teşkilatı Birimlerine gönderilen 19/11/2001 tarih ve 114719 sayılı "Özel Öğretim Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi" konulu 2001/95 Nolu Genelge ile uygulamaya ilişkin geniş açıklama da yapılmıştır.

Ayrıca, bu hüküm gereğince değerlendirilecek hizmet, daha önce incelediğimiz bentlerde öngörülenden farklı olarak 2/3 ü olup hiçbir şekilde 12 yılı geçmeyecektir. Bu değerlendirme neticesinde öğrenim durumuna göre yükselinebilecek derece aşılmayacaktır. "

DANIŞTAY KARARI DA VAR

Danıştay 5. Dairesinin 29 Eylül 1993 tarih ve E.No19912571, K.No19933431 sayılı kararında; özel öğretim kurumlarında BAĞ-KUR'a tabi olarak geçen hizmet süresinin memurluğa atanma sırasında yapılan intibakta değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi 19/11/2001 tarih ve 114719 sayılı "Özel Öğretim Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi" konulu 2001/95 Nolu Genelge ile uygulamaya ilişkin geniş açıklama da yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda açıklayıcı bir yazı yazarak tüm il mili eğitim müdürlüklerine göndermesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 19:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER