4/C`LİLERE EK ÖDEMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ VE YENİ KARAR

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4/C’li personel statüsünde görev yapan üyemiz Olcay AKSU adına Türk Eğitim Sen olarak 2011 yılında açmış olduğumuz davada,

4/C`LİLERE EK ÖDEMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ VE YENİ KARAR
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4/C’li personel statüsünde görev yapan üyemiz Olcay AKSU adına Türk Eğitim Sen olarak 2011 yılında açmış olduğumuz davada, Ordu İdare Mahkemesinin 2013/1240 E., 2014/1670 K. Sayılı ve 27.11.2014 tarihli kararıyla; üyemizin diğer personele ödenen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin 01.01.2010 tarihinden sonraki ilk uygulamaya dair kısmının iptaline, yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihi olan 30.10.2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; “..atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.” denilmiştir.
 
 
 
İLGİLİ KARAR AŞAĞIDADIR
 
 
 
T.C. ORDU İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1240 KARAR NO : 2014/1670 / DAVACI: Olcay AKSU Adına Türk Eğitim Sen VEKİLİ: Av. Dilek ATAK Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci -Çankaya/ANKARA DAVALI: Giresun Valiliği Merkez/GİRESUN
 
DAVANIN ÖZETİ:
 
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında görev yapan davacının, 01.01.2006 tarihinden itibaren çalıştığı kurumda diğer personele ödenen denge tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 08.12.2010 tarih ve 21606 sayılı işlemin; 5793 sayılı Kanunla getirilen denge tazminatının kendisine de verilmesi gerektiği, emsal yargı kararı bulunduğu belirtilerek iptali ve hak ettiği parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının idareye başvurduğu tarihten önceki döneme ilişkin talebinin 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi gereğince süresinde olmadığı, davacı ile idare arasında imzalanan hizmet sözleşmesinde denge tazminatı ödeneceğine dair bir hükmün bulunmadığı, hizmet sözleşmesinin 5.maddesindeki emredici hüküm uyarınca davacıya söz konusu parasal hakkın verilemeyeceği, 5473 sayılı Kanunun 1.maddesinde 4/C statüsünde görev yapan geçici personele denge tazminatı ödeneceğine dair ibare bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın usul ve esastan reddi gerektiği savunulmuştur. TÜRKMİLLETİADINA Karar veren Ordu İdare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü: Dava; Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında görev yapan davacının, 01.01.2006 tarihinden itibaren çalıştığı kurumda diğer personele ödenen denge tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 08.12.2010 tarih ve 21606 sayılı işlemin iptali ve hak ettiği parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğuna işaret edilmiş, 10. maddesinde ise ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde dava açabilecekleri, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, ilgilinin dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak bekleme süresinin başvuru
 
T.C. ORDU İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1240 KARAR NO : 2014/1670 /
 
 
 
tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği, dava açılmaması veya davanın süre yönünden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilecekleri hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 14.maddesinin 3/e bendinde dava dilekçelerinin süre aşımı açısından incelemeye tabi tutulması öngörülmüş, 15.maddesinin 1/b bendinde de, süresi içinde açılmayan davaların reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen Ek-9.maddesinde, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacağı, ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bu maddeye göre yapılacak ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacakları kurala bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Giresun Seka Kağıt Fabrikasında görev yapmakta iken anılan kurumun özelleştirilmesi üzerine Giresun İli, Güce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Kanunun 4/C kapsamında 06.04.2005 tarihinde görev yapmaya başladığı, 02.09.2006 tarihinden itibaren ise Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevine devam ettiği, hizmet sözleşmelerinin belirli aralıklarla yenilendiği, 30.11.2010 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği dilekçeyle, 01.01.2006 tarihinden itibaren diğer personele ödenip tarafına verilmeyen denge tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle başvuruda bulunduğu, söz konusu başvurunun dava konusu işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Süreklilik arzeden parasal ödemeler veya kesintiler ile ilgili olarak belli bir uygulama tarihi esas alınarak istekte bulunulan davalarda, davacı tarafından idareye başvuru tarihinden itibaren 120 gün geçirilmeden dava açılmış ise davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek koşuluyla, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içindeki ilk uygulama(maaş-ödeme)esas alınarak, bu tarihten itibaren parasal hakların tazmininin istenmesi mümkün olup, bu süre haricinde talep edilen parasal hakların süreaşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır. Olayda, davanın, idareye yapılan 30.11.2010 tarihli başvurudan geriye doğru 60 günlük süre içindeki ilk uygulamadan önceki kısmının süresinde olmadığı sonucuna varıldığından 2577 sayılı
 
 
 
T.C. ORDU İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1240 KARAR NO : 2014/1670 /
 
 
 
Yasa'nın yukarıda anılan maddeleri uyarınca süreaşımı nedeniyle esasını inceleme olanağı bulunmamaktadır. Davanın, 01.10.2010 tarihinden sonraki ilk uygulamaya ilişkin kısmına gelince; Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, bunların hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir. Bu itibarla; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır. Bu durumda; 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin 01.10.2010 tarihinden sonraki ilk uygulamaya ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; 01.10.2010 tarihinden itibaren yapılacak ilk ödeme tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden (30.11.2010) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; -Davanın, idareye yapılan 30.11.2010 tarihli başvurudan geriye doğru 60 günden (01.01.2010'dan) önceki döneme ilişkin kısmının 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDİNE, -Dava konusu işlemin 01.10.2010 tarihinden sonraki ilk uygulamaya ilişkin kısmının İPTALİNE, -Davacının mahrum kaldığı kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmesi isteminin 01.10.2010 tarihinden sonrakiilk uygulamadan önceki kısmının süre aşımı nedeniyle reddine, bu tarihten sonraki ilk uygulama tarihinden itibaren yapılan ödemeler yönünden tazminat isteminin KABÜLÜNE, -Anılan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte
 
 
 
T.C. ORDU İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1240 KARAR NO : 2014/1670 /
 
 
 
davacıya ödenmesine, -Aşağıda ayrıntısı gösterilen 274,30 TL yargılama giderinin haklılık oranına göre belirlenen 137,15 TL'lik kısmınındavalı idareden alınarak davacıya verilmesine kalan kısımın davacı üzerinde bırakılmasına, -Davanın karara bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine, -Artan posta ücretinin karar kesinleştiğindedavacıya iadesine, -Mahkememizce verilen bu karara karşı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/1. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na hitaben yazılmış ve Mahkememize verilecek dilekçeyle Ordu Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceğinin taraflara tebliğine, -27/11/2014 tarihinde karar verildi. HAKİM ERKAN CEYLAN 101835 YARGILAMA GİDERLERİ : BaşvuruHarcı : 18,40 TL Karar Harcı : 18,40 TL Vekalet Harcı : 2,90TL Temyiz Baş. Harcı : 103,50 TL Temyiz Karar Harcı : 43,90 TL Posta Gideri : 87,20 TL TOPLAM : 274,30 TL
Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER