40 BİN KADIN 9 BİN ERKEK ŞİDDET GÖRDÜ

Aile içi şiddet vakalarında son 7 yılın bilançosu tüyler ürpertiyor.

40 BİN KADIN 9 BİN ERKEK ŞİDDET GÖRDÜ
Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarına göre, yaklaşık 40 bin kadın ve 9 bin erkek şiddet gördü.
 
Mağduriyette ‘kötü muamele’ ve ‘kasten yaralama’ önde gelirken, bu kişilerin yüzde 78’i ilkokul mezunu çıktı.
 
Tür­ki­ye­’de şid­det va­ka­la­rı her ge­çen yıl ar­tı­yor.
 
Son 7 yıl­da yak­la­şık 49 bin ki­şi şid­det gör­dü.
 
Dik­kat çe­ken­se 2011’den iti­ba­ren hem ka­dın hem de er­kek mağ­dur sa­yı­sı­nı art­tır­ma­sı ol­du.
 
Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de­ki ka­dı­na ve ai­le içi şid­det olay­la­rı­na yö­ne­lik Mec­li­s’­e yap­tı­ğı su­num il­ginç so­nuç­la­ra dik­kat çek­ti.
 
Ai­le içi şid­det va­ka­la­rının il­le­re gö­re da­ğı­lı­mın­da; 2013’te ilk üçte, An­tal­ya, Ba­lı­ke­sir ve Muğ­la gel­di. 2014’te ise ilk üç­te bu kez, Muğ­la, İz­mir ve An­tal­ya yer al­dı.
 
KÖTÜ MUAMELE İLK SIRADA
 
Ai­le içi şid­det olay­la­rı şek­li­ne gö­re, yüz­de 46 oran­la “kö­tü mu­ame­le­” ilk sı­ra­da oldu.
 
Onu yüz­de 39 oran­la “kas­ten ya­ra­la­ma­” takip etti. “Tehdit” yüz­de 11, “hakaret” yüz­de 4 oran­la son sı­ra­da yer al­dı.
 
22 BİN KİŞİ YA­RA­LAN­DI
 
2008 ile 2014 ara­sın­da ya­ra­la­nan top­lam ka­dın ra­ka­mı 17 bin 603 ola­rak ka­yıt­la­ra yan­sı­dı.
 
Ay­nı sü­reç­te ya­ra­lı er­kek sa­yı­sı top­lam­da 3 bin 674 ol­du.
Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER