MAHKEMEDEN ÖĞRETMENLERE İYİ HABER

Çocuğu okul kazanan öğretmenin tayin talebinin reddi mahkemeden döndü.

MAHKEMEDEN ÖĞRETMENLERE İYİ HABER
Ortaokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, çocuğunun İzmir Özel Bornova Fen Lisesi’ne kayıt yaptırması nedeniyle 2015 Ocak ayı il dışı özür durumuna bağlı atanma talebiyle yaptığı başvurunun, mazeret atamalarında çocuğun devlet okulunda olması gerektiğinden bahisle reddine ilişkin işlem mahkemeden döndü.
 
Eğitim-Bir-Sen’in, işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu, üyenin ve çocuğunun mağdur edildiği gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebini karara bağlayan İstanbul 7. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi, hukuka aykırı bularak iptal etti.
 
Mahkemenin kararında, Anayasa’nın 41. maddesinde, ‘Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasında eşitliğe dayandığı, Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı, teşkilatı kuracağı, her çocuğun, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu’nun hüküm altına alındığına dikkat çekilerek,
 
Şu ifadelere yer verildi:
 
“İşlem tarihinde yürürlükte olan ve 06.05.2010 tarih, 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler ile diğer yer değiştirmeler’ başlıklı 39. maddesinin 9. fıkrasında, ‘Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerin, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri, bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanların istemeleri halinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanacakları’ hükmüne yer verilmiştir. Aynı yönetmelik maddesinin 10. fıkrasında ise, ‘Bu madde kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunacakların başvurularını gerekli belgeleri de eklemek suretiyle Bakanlıkça elektronik ortamda açılan başvuru sayfası üzerinden yapacakları, gerekli şartları taşıyanların başvurularının il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacağı, bu kapsamda yapılacak yer değiştirmelerin, zamana bağlı olmaksızın Bakanlıkça yapılacak bir plan dahilinde yapılacağı’ düzenlemesi yer almaktadır. Uyuşmazlıkta; davacının, çocuğunun ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırarak okumakta olduğu İzmir iline atanmak üzere gerek elektronik ortamda yapmak istediği başvurunun gerekse yazılı ve sözlü başvurularının ‘2014 yılında ortaöğretim kurumuna yerleşmiş bir öğrencisi bulunmadığı’ gerekçesiyle reddedildiği, buna karşın davacının çocuğunun 2014 yılı Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavına girerek yapılan yerleştirme işlemi sonucunda İzmir ili Çiğli Fen Lisesi’ne yerleştirildiği dikkate alındığında bu gerekçenin yerinde olmadığı, davacının çocuğunun girdiği merkezi sınav sonucunda yerleştirildiği ortaöğretim kurumundan, yüzde 100 eğitim ve yemek bursu kazanmak suretiyle aynı il sınırları içerisinde yer alan özel bir ortaöğretim kurumuna naklen geçiş yapmış olduğu, dolayısıyla davacının çocuğunun 2014 yılında ortaöğretim kurumuna yerleştiğinin kabulü gerektiği, aksi yönde yapılacak bir yorumun hakkaniyete aykırı olacağı, öte yandan davacının çocuğunun kayıt yaptırdığı okula ilişkin olarak İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından söz konusu okul bünyesinde pansiyon bulunmadığının belirtilmiş olması karşısında, mevzuatta aranılan bu şartın da gerçekleşmiş olduğu, dolayısıyla öğretmen olan davacının söz konusu mazeretine istinaden çocuğunun okumakta olduğu ile atanması gerektiği, bu nedenle dava konusu işlemin gerekçesinin yerinde olmadığı saptanmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…”

İlgili Mahkeme Kararı İçin Linke Tıklayınız


k
aynak:türkkamu.net
Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER