OLMAYAN MESLEĞE EK GÖSTERGE

OLMAYAN MESLEĞE EK GÖSTERGE
 
  6528 sayılı yasa ile Milli Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri Maarif Müfettişi yapılmışlardır. Bu nedenle yasal metinlerde geçen Milli Eğitim Denetçisi ve Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları ibarelerinin Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yrd. olarak değiştirilmesi gerekmiştir.
 
657 Sayılı yasada yapılan değişikliklerde İl Eğitim Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları ibareleri Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcıları olarak değiştirilmiş, maddelerde geçen Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına ilişkin ibareler kaldırılmış, böylece amaç hasıl olmuştur.
 
Ancak 657 sayılı yasanın I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde yapılması gereken değişiklikte hataya düşülmüştür. Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir ancak maddede geçen milli eğitim denetçileri ibaresinin kaldırılması unutulmuştur. 
 
Şu anda 657 Sayılı Yasanın I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfının (g) bendinde "milli eğitim denetçileri ve maarif müfettişleri" şeklinde ibare bulunmaktadır. Şu anda bakanlıkta Milli Eğitim Denetçileri çalışıyormuş gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Oysa bu kadro yasayla kaldırılmıştır, böyle bir kadro yoktur. 
 
Devlet yönetmenin, yasa değiştirmenin ne denli ciddiyet gerektirdiğini ortaya koyması açısından bu tespitimi paylaşmak istedim.
 
           Bilgi:
 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyleyapılan değişiklikler:
(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun,
a) 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi “Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir
 
Şu anda 657 Sayılı Yasa Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendindeki durum:
 
…….......5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve Maarif Müfettişleri(52) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri, (51) MaliyeUzmanları(38),
 
Doğan CEYLAN
Yönetim Bilimi Uzmanı
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER