KADROYA GEÇİŞTE HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR NE YAPMALIDIR

04/06/2011 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KADROYA GEÇİŞTE HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR NE YAPMALIDIR
 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre görev yapan başta öğretmenler olmak üzere, tüm sözleşmeli personel, hiçbir şart aranmaksızın kadroya geçirilmişlerdir.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün web sitesinde 13.06.2011 tarihi itibarıyla “632 Sayılı KHK Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenlikten Kadrolu Öğretmenliğe Geçmek İçin Başvuru Yapan/Yapmayan Öğretmenlerimize Duyuru” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Bu duyuruda, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçmek için başvuruda bulunanların 14/06/2011 tarihinde atamasının yapılacağı, kararnamelerinin aynı gün düzenlenerek elektronik ortamda il millî eğitim müdürlüklerine gönderileceği ve 14/06/2011 tarihinden itibaren kadrolu öğretmenlik görevine başlayabilecekleri, sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler ve hizmet puanlarının, emsali kadrolu öğretmenler gibi değerlendirileceği, sözleşmeli öğretmenlik görevine 06/05/2010 tarihinden önce başlamış olanlar hakkında yürürlükteki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı, sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlayanların, kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

           01/06/2011 tarihinde sözleşmeli öğretmen pozisyonundan KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe atananlardan 632 sayılı KHK kapsamında başvurmayanların durumuna ilişkin ise; bu öğretmenlerimizin 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanmayacakları, atandıkları eğitim kurumunda 01/09/2011 tarihinden itibaren aday öğretmen olarak göreve başlayacakları, göreve başlama tarihine kadar sözleşmelerinin devam edeceği, sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerinin, emeklilik ve hizmet puanının hesabında sayılacağına dair açıklamalara yer verilmiştir.

          Akabinde, yine Bakanlık sendikalara “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” göndermiş ve sendikalardan görüş istemiştir. Bu taslak yönetmeliğin Geçici 5. Maddesinde “Geçici 5 inci madde de “(1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.


(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçirilenlerde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlama şartı aranmaz.


          (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Bunların hizmet puanlarının hesaplanmasında da görev yaptıkları sürede görevli oldukları hizmet alanları için öngörülen hizmet puanı esas alınır.” Şeklinde düzenlemeler mevcuttur.

Anılan madde ile bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 632 sayılı KHK uyarınca kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler yönetmeliğin 27. maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuşlar ve il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme sureti ile atamalarda yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanacağından söz edilmiştir.


Kısacası, bakanlık sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 06/05/2010 tarihili yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra KPSS puanı ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmenliğe geçenleri zorunlu hizmetten muaf tutmuştur. Bu taslak yönetmelik halen yürürlüğe girmemiş olsa da özür kılavuzunda taslak yönetmelik hükümlerine yer verilmiştir. Nitekim, 632 sayılı KHK hükümlerine göre işlem tesisi yapılmıştır.


Gelinen noktada 632 sayılı KHK ile kadroya geçen sözleşmeli personel aday öğretmen olarak değerlendirilmemiş, zorunlu hizmetten muaf tutulmuş ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreleri öğretmenlikten sayılmıştır. KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre kadrolu olarak ataması yapılan sözleşmeli personel ise bu haklardan şuan itibari ile yararlanamamaktadır.


Bu konular hakkında defalarca Bakanlıkla yazışmalar yapılmış ancak hazırlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen taslak dahi yayınlanmamıştır. Akabinde özür durumuna bağlı yer değiştirme dönemi başlamış, kılavuz yayınlamış ve kılavuzda yine 06/05/2010 tarihinden önce bakanlık bünyesine görev alan ve KPSS puanı ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlere 1 yıl süreyle öğretmenlikte görev yapmadıkları gerekçesi ile özür durumunda yer değişikliği hakkı verilmemiştir. Bu uygulama genel düzenleyici bir işlem niteliğinde olduğu için Türk Eğitim-Sen olarak konu yargıya taşınmıştır.


Bakanlık tarafından kılavuz dışında genel düzenleyici bir işlem tesis edilmediği için  Genel Merkez olarak dava açmamıza hukuken olanak bulunmamaktadır. Genel düzenleyici bir işlemin tesis ile birlikte hukuka aykırı hususlar ile ilgili hemen davalar açılacaktır.


          Yukarıda tüm süreç detaylı bir biçimde izah edilmiştir. Görüleceği üzere Bakanlık ne yaptığını bilmemekte, nasıl davranacağı da kamuoyunca anlaşılamamaktadır. 632 sayılı KHK ile sözleşmeli personele verilen tüm hakların KPSS sınav puanı ile kadroya geçenlere de verilmesi gerekmektedir. Aksi bir uygulama Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırılık arz edecektir. İsteyen üyelerimiz verilmeyen tüm hakları için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak gelen ret cevabının iptali amacı ile 60 gün içinde ayrıca; özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu işlemlerinde elektronik ortamda kendilerine başvuru hakkı tanınmayanlar da 60 gün içinde Türk Eğitim Sen Genel Merkez Hukuk Bürosu ve bölge avukatlarımız aracılığı ile dava açabileceklerdir.
              Sözleşmeli öğretmen istihdamını icat eden ve yıllardır bu statüde görev alan öğretmenlerin özlük haklarını açılan ve kazanılan davalar sonucunda mecburiyetten ötürü vermek zorunda kalan bakanlık, yıllardır hakkını yediği bu öğretmenleri yine mağdur etmektedir. Türk Eğitim Sen olarak yapılan bu haksızlığa sessiz kalınmayacağımızın ve bu durumda olan üyelerimizi yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER