MEB TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ' TASLAĞI YAYIMLADI

MEB Taşra Teşkilatı Yöneticileri Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı MEB sayfasında yayımlandı paydaşlar şifreleri ile girip görüşlerini belirtebilecekler.

MEB TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ' TASLAĞI  YAYIMLADI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmette etkililik ve verimliliklerini artırmak amacıyla yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bölge hizmeti süresi: Hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,
ç) Hizmet bölgesi: Ek-2 Hizmet Bölgeleri ve Hizmet Puanları Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,
d) Hizmet puanı: Ek-2’ye göre hesaplanan puanı,
e) Sağlık Komisyonu: Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde ibraz edilen raporları değerlendirmek üzere Bakanlıkça kurulan komisyonu,
f) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
g) Yer değiştirme: Yöneticilerin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,
ğ) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları,
ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Yöneticilerin kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde dengeli dağılımının sağlanması,
b) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması,
c) Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği,
ilkeleri esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM
Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmeler

Hizmet bölgeleri
MADDE 6- (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek-2’de gösterilmiştir. Bölge hizmeti süreleri ve puanları

MADDE 7 - (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Hizmet Bölgesi Bölge Hizmeti Süresi (yıl) Bölge Hizmet Puanı (yıl)
5 2 14,4
4 2 12
3 4 10,8
2 4 9,6
1 6 6
(2) Ek-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süresi kadar yerlerinde kalabilirler. (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır. Bölge hizmeti süresinin hesabında fiilen kadrosunun bulunduğu yerde çalışılan süreler dikkate alınır.

Uygulama esasları
MADDE 8 - (1) Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. (2) Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere res’en yapılır. (3) Bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirme suretiyle atamalarda il milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilir. Aynı şekilde, il milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri de il milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilir. (4) Yöneticilerin yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanı, Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puanı ile Ek-2’ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. (5) Yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır. Atamaya esas puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazerete ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler

Mazerete bağlı yer değiştirmeler 
MADDE 9 - (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yöneticilerin isteği üzerine yer değiştirmeleri yapılabilir:
  1. Sağlık durumu,
  2. Eş durumu.
(2) Sağlık durumuna bağlı yer değiştirmeler;
a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
b) Sağlık Komisyonu ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgelerindeki bir ile atanmasına karar verir.
c) Sağlık Komisyonunun kuruluş ve çalışma esasları Bakanlık tarafından belirlenir. (3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;
a) Her iki eşin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde aile birliği, alt hizmet bölgesinde sağlanır.
b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda idari görevde bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde aile birliği sağlanır. (4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler, mazereti ortadan kalkanlar ile gerekli sağlık şartlarını kazandıkları Komisyonca tespit edilenlerin eksik bölge hizmetleri tamamlattırılır.

Can güvenliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 10 - (1) Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü, adlî makamlarca veya mülkî idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenler, ilgili Valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça öncelikle aynı hizmet bölgesinde başka bir yere, aynı hizmet bölgesi dahilinde atanamaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilirler.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler
MADDE 11 - (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanırlar. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamazlar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atama yapılamayacak yerler
MADDE 12 - (1) Yöneticiler;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az on beş yıl süre ile devamlı olarak ikâmet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddî ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
atanamaz. (2) Son genel nüfus sayımına göre;
a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 Sayılı Cetvelinde beşinci ve altıncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,
yapılan atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

Performans ve yeterliğin belirlenmesi
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi yöneticilerin, bölge hizmetine bağlı yer değişikliklerinde esas alınacak performans ve yeterlikleri Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Daha önceki hizmet süreleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olduğu hizmet bölgesinde bölge hizmeti süresini tamamlayanların yer değişiklikleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süreleri, bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalıştığı hizmet bölgelerinde yöneticilikte geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bir yıldan az kalan tamamlanmamış hizmet süreleri o bölgede tamamlanmış sayılır. (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ek-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgesi dâhilindeki yerlerde dört yıllık hizmet süresini tamamlayanlar hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

 
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER