Rotasyona Uğrayan Yöneticilere Acil Duyuru

Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarından 14/09/2011–02/11/2011 tarihleri arasında rotasyon uygulananların dava açmaları halinde bu uygulama yargıdan dönecek ve bu yöneticiler eski okul/kurumlarında Yönetmelik “aralıksız” dediği için tekrar bir 8 yıllık süre kazanacaklardır.

Rotasyona Uğrayan Yöneticilere Acil Duyuru
Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları, zorunlu yer değiştirme adı altında rotasyon uygulamasına daha yeni başlanmışken, 652 sayılı KHK’de müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına rotasyon öngörülmediğinden KHK’yi hazırlayanların Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarına zorunlu yer değiştirme adı altında rotasyon uygulamasını göz ardı etiğini belirtmiştik.

Bu durumun 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin“Düzenleyici işlemler”başlıklı, Geçici 6. maddesindeki;“(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükümler nedeniyle 652 sayılı KHK’nin“Atama”başlıklı, 37. maddesi, 7. fıkrasında, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına yer verilmemesi hukuki bir sorun ortaya çıkaracağını vurgulamıştık.
Akabinde; “Milli Eğitim Bakanlığının, Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına Kanun ile getirmediği Rotasyon uygulamasını, normlar hiyerarşisinde Kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin altında olan, sadece kanunları açıklamak ve detaylandırmak için çıkarılan Yönetmelikler ile getiremez. 

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa ve yasaların altında yer alan yönetmeliklerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur. Yasa hükümleri ancak bir başka yasa ile değiştirilebilir.  
Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluğu zorunlu bulunan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin üst norm olan 652 sayılı KHK’yi etkisiz hale getirerek Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarının zorunlu yer değiştirme adı altında rotasyona tabi tutması hukuka aykırıdır.”diyerek 2011 yılında yapılan Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına uygulanan rotasyonun iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştik.
MEB;kamuoyunda bu yönde yapılan uyarıları dikkate alarak 652 sayılı KHK ‘de değişikliğe gidilmesini sağlamıştır.

85 gün önce Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarına Yönetmelikle Getirilen Rotasyon 652 sayılı KHK yayımlandıktan 50 Gün SonraMEB Teşkilat Kanununda Yer Almıştır

02/11/2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 78. maddesi, e. fıkrasında; “e) 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İl millî eğitim müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il eğitim denetmeni,”, “ilçe milli eğitim müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü,” ve “okul ve kurum müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı” ibareleri 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesi, 7. fıkrasınaeklenmiştir.

Bu değişikliğe göre;
14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı KHK’nin02/11/2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı KHK ile yeni düzenlenen “Atama”başlıklı, 37. maddesi, 7. fıkrası; “İl millî eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” Şeklindedir.

BU durma göre artık İl millî eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanlara rotasyon uygulanabilecektir.

Fakat 2011 yılında 652 sayılı KHK’nin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 14/09/2011 tarihleri ile Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarının 652 sayılı KHK’ye, 662 sayılı KHK ile eklendiği tarih olan 02/11/2011 tarihleri arasında Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarına uygulanan rotasyona yargıdan dönecektir.
Peki, bu işleme dava açarak eski okul/kurumlarına geri dönenler 2012 yılında uygulanacak olan rotasyona tabi olacaklar mıdır?
Yargı kararı ile geri dönenlerin rotasyon sürelerinin hesabı ile ilgili olarak;

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 31131 sayılı “Zorunlu yer değiştirmeler” konulu rotasyon ile ilgili açıklamalar yaptığı yazısının 5. maddesinde “Eğitim Kurumu müdürlerinden bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne ataması yapılan ya da eğitim kurumu müdürlüğü görevinden alınanların bu İşlemlere karşı idari yargıya başvurmaları sonucunda verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları çerçevesinde önceki görevlerine iade edilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında yargılama öncesi hizmet süreleri de dikkate alınacaktır.”açıklaması,

Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu”nda “Soru 20: Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hangi görevde geçmiş sayılacaktır?
 
Cevap 20: Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.”açıklamaları bulunsa Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte bu şekilde bir hüküm bulunmamaktadır.

13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte 9/08/2011 tarihli ve 28020 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikile değişik, “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı22. maddesi, 4, fıkrasındaki; “(4) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;

a) 26 ncı maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,

b) Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih,

c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi,

ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih
esas alınır.”hükümlerinde Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hakkında bir açıklama bulunmamaktadır.
Yürütmeyi durdurma veya iptal kararlarının idari işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile verilen yürütmeyi durdurma veya iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açıktır.

Fakat Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı22. maddesi, 3. fıkrasındaki; “(3) Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.” hükümleri gereğincemüdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara rotasyon uygulanmaktadır.

Kısacası Yönetmelikteki rotasyon kuralı “”aralıksız” 8 yıldır.
Türk Eğitim Sen tarafından açılan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin2010/1725Esas sayılı Y.D. kararının gerekçesinde; “…iptal kararının, işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile yargı kararı uyarınca verilen iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açık ise de 5 yıllık çalışma sürecinin hesabının fiilen kesintisiz ve de en son göreve başlama tarihinden itibaren hesaplamasının yönetmeliğin 22. maddesinin düzenlenme amacına daha uygun olacağı açıktır.”denilmektedir.

Kısaca, yargı kararı ile eski kurumlarına dönenlerin 8 yıllık çalışma süresini hesaplanırken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır.

Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarından 14/09/2011–02/11/2011 tarihleri arasında rotasyon uygulananların dava açmaları halinde bu uygulama yargıdan dönecek ve bu yöneticiler eski okul/kurumlarında Yönetmelik “aralıksız” dediği için tekrar bir 8 yıllık süre kazanacaklardır.

Üyemiz olsun olmasın bu durumdan faydalanmak isteyen yöneticilerimizin vakit kaybetmeden şube veya temsilciliklerimiz ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
Hazırlayacagınız Belgeler;

1-Yeni okul/kurumunuza atama kararnameniz
2-Hizmet cetveliniz
3-Yeni okul/kurumunuzda göreve başlama belgeleriniz

4-Avukat yetki belgeleriniz

Ahmet Kandemir
Şube Sekreteri

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ERKAN
ERKAN - 11 yıl Önce

ERKEN SEM OLSUN BU ROTASYONDAN DOLAYI AKP VERDİĞİM OYLAR İÇİN ÇOK PİŞMANIM.

NECMİ ALYURT
NECMİ ALYURT - 11 yıl Önce

ROTASYON HİÇ İYİ OLMADI SENDİKALAR UYUYORMU HİÇ BİR ŞEYİ SAVUNMAYIP SADECE ÖĞRETMEN VE İDARESCİLERİ YOK SAYIYORLAR KORUMUYORLAR GÖZ YUMUYORLAR VE HİÇ BİR ŞEKİLDE MÜDÜR YARDIMCILARININ YADINDA OLMADILAR YAZIKLAR OLSUN SENDİKALARA

SADİ
SADİ - 11 yıl Önce

AKPYE OY VERENLER UTANSIN

MİSAFİR
MİSAFİR - 11 yıl Önce

SENCE OYUMUZU KİMLERE VERELİM? GEREKÇE GÖSTER,BİZİ İNANDIR. VALLAHİ DEDİĞİNİZ PARTİYE OYUMU VERECEĞİM.

ADI YOK
ADI YOK - 11 yıl Önce

BİRAZDA BAKANLIKLARDA YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILSIN OLMAZMI GARİBAN MÜDÜR YARDIMCILARINDAN NE İSTİYOR BU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GTTİĞİ YERDE İŞ YAPTIKLARINI MI ZANNEDİYOR ROTASYONDAN DOLAYI YERİ DEĞİŞEN NE MÜDÜR ÇALIŞIYOR NEDE MÜDÜR YARDIMCISI HEPSİ YATIYOR BU İYİ OLMADI İŞLER LAŞKALAŞTI

tT. N
tT. N - 10 yıl Önce

Neden Danıştay hala Okul müdür Baş Yardımcıları ve yardımcılar hakkındaki sendikalar tarafıhdan açılan rotasyon konusundaki kararını veremedi? Hepinize sevgiler ve saygılar

SIRADAKİ HABER