HADDİNİ BİLMEZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE YARGI ŞAMARI

Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi’nin hukuksuzlukla mücadelesi aralıksız olarak devam etmektedir. Özellikle yönetici atama sürecinde yandaş sendika üyelerine iltimas gösterilerek katledilen adaletin tecellisi ve yeniden tesisi noktasında verilen mücadele ve hukuk arama çalışmaları meyvesini vermeye başlamıştır. Konuyla ilgili Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi'nden yapılan açıklama:

HADDİNİ BİLMEZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE YARGI ŞAMARI
Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi’nin hukuksuzlukla mücadelesi aralıksız olarak devam etmektedir. Özellikle yönetici atama sürecinde yandaş sendika üyelerine iltimas gösterilerek katledilen adaletin tecellisi ve yeniden tesisi noktasında verilen mücadele ve hukuk arama çalışmaları meyvesini vermeye başlamıştır. En son olarak Hopa İlçemizde bir üyemize yapılan hukuksuz uygulamaya Rize İdare Mahkemesi verdiği kararla dur demiştir. Şöyle ki; Artvin İli Hopa İlçesinde Hopa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görevlendirilme talebi doğrultusunda kurum müdürünce yapılan inha başvurusunun reddine ilişkin Hopa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.12.2014 tarih ve 6334993 sayılı işleminin; 2008 yılından beri Hopa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için gerekli genel ve özel şartlarını taşıdığı, aynı zamanda 2011 yılında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü sınavında da başarılı olduğu, bu nedenle zikredilen yönetmeliğin geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca da görevlendirilmesinin yapılması gerektiği, idarenin takdir yetkisinin sınırsız ve mutlak olmadığı, görevinde başarılı olduğu, nesnel ve somut ölçmeye dayanmadığı ileri sürülerek iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştı. Rize İdare Mahkemesi'nce yapılan inceleme ve verilen kararda özetle: İlgili Yasa ve Yönetmelik kurallarından anlaşıldığı üzere; eğitim kurumlarında görev süresi dolan müdür yardımcılarının görev süresinin uzatılması bakımından eğitim kurumu müdürüne, il milli eğitim müdürüne ve valiye “takdir yetkisinin” verildiği açıktır. Ancak eğitim kurumunda görev süresi dolan müdür yardımcılarının görev süresinin uzatılması bakımından eğitim kurumu müdürü tarafından yapılan inha başvurusunun reddedilmesine yönelik olarak ilçe milli eğitim müdürüne yetki verilmediği, yani müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere eğitim kurumu müdürü tarafından ilgili hakkında yapılan inha başvurusunun ilçe milli eğitim müdürü tarafından değerlendirilmesinin imkânı bulunmadığı açıktır. Davacının Artvin İli Hopa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na 15.08.2008 tarihinde müdür yardımcısı olarak atandığı, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. Maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici- 10. maddenin 8. fıkrası uyarınca 2013-2014. ders yılının bittiği tarih itibarıyla müdür yardımcılığı görevinin sona ermesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca görev yaptığı okulda müdür yardımcısı olarak görevlendirme talebinde bulunduğu, bu talebi doğrultusunda görevlendirilmesinin yapılabilmesi için kurum müdürünce inha edildiği, bu inha başvurusunun anılan yönetmeliğin geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının davacının müdür yardımcılığına atamasının yapılmasında kesinlik ifade etmediğinden bahisle İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından reddedildiği anlaşılmaktadır. Denilerek, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. Maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10. maddenin 8. fıkrası uyarınca 2013-2014 ders yılının bittiği tarih itibarıyla müdür yardımcılığı görevi sona davacının yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere kurum müdürü tarafından yapılan inha başvurusunun değerlendirilmesinde ilçe milli eğitim müdürüne yetki verilmediği açık olduğundan, ilçe milli eğitim müdürünün yetkisini aşacak şekilde tesis ettiği dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Denilerek, Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 156,20 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Mahkememizin 08.01.2015 tarih ve E: 2014/758, K: 2015/8 sayılı dilekçe ret kararına esas dava dosyasında yatırılan başvuru ve karar harcından oluşan toplam 50,40 TL harcın istemi halinde, artan posta ücretlerinin ise kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 14.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER