Maliye Bakanlığından Kadroya Geçiş Rehberi

Maliye Bakanlığı tarafından uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin bir rehber yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığından Kadroya Geçiş Rehberi
04.06.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Bu kararnamede Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanların, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edecekleri ve başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanmasının kurumlarınca altmış gün içinde yapılacağı belirtilmiştir.

 
632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER


2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, 4/6/2011 tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci maddede; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 4/6/2011 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4/6/2011 tarihinden itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alınmıştır.


Bu kapsamda uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


I- KAPSAM


657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi;


1- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca usulüne uygun vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında;


- 4/6/2011 tarihinde çalışmakta olanlar ile,


- Çalışmakta iken 4/6/2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile 4924 sayılı Kanun uyarınca kullanılan ücretsiz izin nedenleriyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlardan, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan sözleşmeli personeli kapsamaktadır.


2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca;


- Yurtdışı teşkilatı için vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenleri,


- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanları,


- Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları,


- Sözleşmeli personel alımı için sınav ve yerleştirme işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen 4/6/2011 tarihi itibariyle sözleşme yapılarak fiilen göreve başlamamış olanları,


- 4/6/2011 tarihinden sonra yeni alınacak sözleşmeli personeli, kapsamamaktadır.


3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel dışında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile muhtelif mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen diğer sözleşmeli personeli kapsamamaktadır.


II- MEMUR KADROLARINA ATAMA


a) Memur Kadrolarına Atama Usulü


1- Kapsama dahil sözleşmeli personelden;


- 4/6/2011 tarihinde çalışmakta olanların 4/7/2011 tarihi mesai bitimine kadar,


- 4/6/2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile 4924 sayılı Kanun uyarınca kullanılan ücretsiz izin nedenleriyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren 30 gün içinde,


- 4/6/2011 tarihi itibarıyla 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanların görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın 4/7/2011 tarihi mesai bitimine kadar,


kurumlarına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.


2- Kapsama dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı listede sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına karşılık gelen memur kadrolarına, 4/6/2011 tarihinden itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacaklardır.


3- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden;


- Kapsam dahilinde olmakla birlikte öngörülen süre içinde yazılı olarak başvurmayanlar,


- 657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamına girmeyenler ile gerekli şartları taşımayanlar,


mevcut mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmaya devam olunacaktır.


b) Bulunduğu Pozisyon Unvanıyla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunanlar


Sözleşmeli personel pozisyon unvanı, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan memur kadro unvanı ile aynı olanların, memur kadro unvanları ile bu kadroların hizmet sınıfı ve dereceleri Tebliğe ekli (I) sayılı Listede gösterilmiştir. Kurumsal mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın kapsama dahil sözleşmeli personelin atama işlemlerinde, bu Liste kullanılacaktır.


c) Bulunduğu Pozisyon Unvanıyla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunmayanlar


Sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan sözleşmeli personele ilişkin olarak, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle, sözleşmeli personel pozisyon unvanlarının karşılığı belirlenen memur kadro unvanları ve bu kadroların hizmet sınıfı ve dereceleri Tebliğe ekli (II) sayılı Listede gösterilmiştir. Kurumsal mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın kapsama dahil sözleşmeli personelin atama işlemlerinde, bu Liste kullanılacaktır.


ç) Kadro İhdası


Kapsama dâhil sözleşmeli personelin atama işlemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olarak memur kadroları ihdas edilmiş sayılacak ve bu kadrolar kurumların ilgili kadro cetvellerine eklenecektir. Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer almayan Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihdas edilmiş sayılan kadrolarını kendi mevzuatında belirtilen usule uygun olarak kadrolarının ilgili bölümlerine ilave edeceklerdir.


Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde sözleşmeli personelin mevcut pozisyon unvanı, bu pozisyon unvanında yer alan personelin atanabileceği memur kadro unvanı ve bu kadronun hizmet sınıfı ile söz konusu kadronun ihdas edilebileceği alt ve üst derece aralığı belirtilmiştir. Kapsama dâhil sözleşmeli personelin atanması için ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri; Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde yer alan pozisyon unvanları, sözleşmeli personelin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle alt ve üst derece aralığına uygun şekilde belirlenecektir.


d) Sözleşmeli Personelin Atanacağı Memur Kadrolarının Teşkilat ve Birimi


657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde kapsama dahil sözleşmeli personelin atanacağı memur kadrolarının, sözleşmeli personelin pozisyon unvanlarının vizeli olduğu teşkilat esas alınarak ihdas edilmiş ve kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


Buna göre, kapsama dahil sözleşmeli personelden memur kadrolarına atanmak isteyenlerin kadroları, sözleşmeli personelin pozisyon unvanları; merkez teşkilatına vizeli olanlar için merkez teşkilatında, taşra teşkilatına vizeli olanlar için taşra teşkilatında, döner sermayeye vizeli olanlar için döner sermayede ve yükseköğretim kurumları adına giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı adına vize edilenler için tüm giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere merkez teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.


III- MEMUR KADROSUNA ATAMAYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR


1- 657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesine göre memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir.


2- Geçici 37 nci madde hükümleri uyarınca memur kadrolarına atanan personel atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır.


3- Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.


4- Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecektir. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.


5- Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlardan boşalan pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.


6- Kapsamdaki sözleşmeli personelin atama işlemlerinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş sayılan kadrolar unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle; iptal edilmiş sayılan pozisyonlar ise kurumu, teşkilatı / birimi, pozisyon unvanı ve adedi belirtilmek suretiyle (III) sayılı “ Pozisyon iptal ve kadro ihdas” listesi düzenlenerek 2 Ekim 2011 tarihine kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca bu bilgiler elektronik ortamda veri girişi yapmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.


657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca memur kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin söz konusu bilgiler de atama için öngörülen sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde aynı usulle Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.


Duyurulur
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER