TEŞKİLAT KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TEŞKİLAT KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ
Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliklere gidilmiştir.

İlk bakışta dikkati çeken hususlar;

-KHK’dan önce Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ve Yardımcı Birimler olmak üzere toplamda 35 birim bulunmakta iken KHK ile hepsi Hizmet Birimleri olarak adlandırılarak 19 birime indirilmiştir.

-Bakanlık müşaviri kadroları 7’den 5’e indirilmiştir.

-Bakanın ve birimlerin görevleri genişletilerek detaylandırılmıştır.

-Sürekli kurullar olarak kanunda yer alan Müdürler Kurulu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Öğrenci Disiplin Kurulları, Özel İhtisas Komisyonları kaldırılmıştır.

-Talim Terbiye Kurulu başkanı ve üyelerinin atanabilme şartları düzenlenmiştir.  Kurul Başkanı ve üyelerinin, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş olma şartı aranmaktadır. Ayrıca eğitim ile ilgili alanlarda öğretim üyesi olma, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olma ve kamu görevlisi olma şartı da aranmıştır.

-KHK ile birlikte öğretmenler özürleri sebebi ile yılda sadece bir defa yer değişikliği yapabileceklerdir. Öğretmelerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde eş durumu özrü sebebi ile Ocak ve Ağustos aylarında, Sağlık Özründen ise zamana bağlı kalmaksızın yer değişikliği talebinde bulunurken KHK ile bu hakları kısıtlanmıştır. Türk Eğitim Sen Genel Merkez olarak 14/09/2011 tarih ve 2137 sayılı yazı ile özür durumuna bağlı yer değişikliklerinin yaz tatilinde yılda bir defa yapılmasına itiraz etmiş bulunmaktayız.

-Okul ve kurum müdürleri sözlü sınava tabi tutulmaktadırlar. Sözlü sınavlar objektiflikten uzak, adam kayırmacılığa müsait ve denetimi zor uygulamalardır. Bu nedenle kişilerin bilgi ve yeteneklerinin ölçüldüğü sınavların objektiflikten en uzak olan yöntemi olan sözlü sınav uygulaması yanlıştır. Türk Eğitim Sen Genel Merkez olarak 14/09/2011 tarih ve 2137 sayılı yazı ile sözlü sınav uygulamasına itiraz etmiş bulunmaktayız.

-İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacaktır.

-Milli Eğitim Müfettişlerinin ismi “Milli Eğitim Denetçisi”, Eğitim Müfettişlerinin ismi ise “İl Eğitim Denetmeni” olarak değiştirilmiştir.

-Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilecektir . Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanı sıra En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olma şartları aranacaktır. Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla yeterlik sınavına girebileceklerdir. Yeterlik sınavında başarılı oldukları takdir de Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlanmıştır.

-Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir. Bu kişiler; Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanın onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye, bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilecektir.

-Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmeyecektir.

-Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılacaktır.

-Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilmektedir. KHK yayımlanmadan önce yürürlükte olan MEB Teşkilat Kanununda “...Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.” İbaresi kaldırılmıştır.

-Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erdirilmiştir. Bunlardan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrosunda bulunanlar ilgisine göre ekli (3) sayılı listede şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ise aynı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış, bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsa bağlı kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılmıştır.

- Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Başdenetçi, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiştir

            Milli Eğitim Bakanlığının mihenk taşı olan öğretmenlerin özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerinin sadece yaz tatillerinde yapılması haksızlığına;  kurum ve okul yöneticilerine getirilen sözlü sınav uygulamasına Türk Eğitim-Sen olarak karşı olduğumuz bilinmelidir. Bu uygulamaların düzeltilmesi amacı ile Bakanlığına yapmış olduğumuz başvurumuz neticesinde gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde hukuki yollara başvuracağımız tüm kamuoyunca bilinmelidir


Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER