UEYDER dava açtı

UEYDER; “ Şube Müdürlerinin, okul müdürlüklerine geçişini engelleyen Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesinin 2. Bendine dava açtı.”

UEYDER dava açtı

Şube müdürlerinin okul müdürlüğü görevine geçişleri;  09.08.2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikte ki “duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır” hükmü ileengellenmişti. Uluslararası Eğitim Yöneticileri Derneği,  İlgili Yönetmeliğinin 7/2 maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali ile ilgili Danıştay Başkanlığına müracaat etti.

 

                                                       DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

        ANKARA

                                                                                                                                            

                                               (YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR)

 

 

DAVACI                               :Uluslararası Eğitim Yöneticileri Derneği (UEYDER)-Atakent Mah. Elvankent   

                                             Banka Villaları C2/1 Etimesgut/ANKARA

 

VEKİLİ                   :Av. Nebahat TUNCER EREL- Atakent Mah. Elvankent Banka Villaları C2/1   

                                      Etimesgut/ANKARA

 

DAVALI                                :Milli Eğitim Bakanlığı – ANKARA

 

YAYIMLANMA

TARİHİ                 :09.08.2011

 

DAVA  KONUSU               :

 

  1. 09/08/2011 Tarih ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim

Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin (Ek-1), “Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar” başlıklı 7. Maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan; “Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”  ibaresinin,

             2) “Yönetim Kademelerinde Geçmiş Sayılan Diğer Görevler” başlıklı 25. maddenin (1) numaralı bendinde yer alan;

              Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;

a) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı, eğitim müfettişliği, APK uzmanlığı, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde,

c) İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde,geçmiş sayılır.” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve daha sonra iptali konuludur.

I) AÇIKLAMALAR:

1) Davaya konu edilen, 09/08/2011 Tarih ve 28020 SayılıResmi Gazetede Yayımlanan MillîEğitim BakanlığıEğitim KurumlarıYöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikten önceki tarihte yürürlükte bulunan13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin(Ek-2), “Yönetim Kademelerinde Geçmiş Sayılan Diğer Görevler” başlıklı  25. maddesine göre;

 

             (1)“Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen

süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bu görevlerde bulunanlar, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere; valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla zamana bağlı olmaksızın bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile boş eğitim kurumu yöneticilikleri için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan aynı eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere birden fazla adayın başvuruda bulunması hâlinde, bu adayların bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılır.

             (2) Bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler birinci kademe yöneticiliğinde; görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler ise birinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bunlardan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler, yapılacak duyurulara başvurmaları halinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi de dikkate alınarak atama usul ve esaslarına göre atanırlar.”hükmü yer alırken, davaya konu Yönetmelik ile, özellikle yukarıda altı çizili ve koyu harflerle gösterilen kısımlar Yönetmelikten çıkarılarak, şube müdürleri,  ilçe milli eğitim müdürleri vs. gibi genel idare hizmetleri sınıfında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin okul müdürlüğüne atanma hakları hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir.

                2) 09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik”in 7. Maddesinin (2) numaralı bendinde,“Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”denilmektedir. Bu düzenleme 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. ve 71. Maddelerine, 26098 Sayılı ve 04.03.2006 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren, “Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”e, Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen “Eşitlik İlkesi”ne, 2. maddesinde düzenlenen, “Hukuk Devleti İlkesi”ne, idare hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi”ne aykırıdır. Şöyle ki;

             3) İlgili Yönetmelik dayanağı olan ve aykırı olmaması gereken, 657 sayılı yasaya aykırıdır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu “Temel İlkeler” başlıklı 3. Maddesinin C bendinde “Liyakat İlkesi” ni, “Devlet kamu hizmetlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır” şeklinde  tanımlamıştır. Davaya konu Yönetmelikteki düzenleme liyakat ilkesine aykırıdır. Ayrıca ilgili düzenleme 657 Sayılı Kanunun “Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme” başlıklı 71. maddesinin 2. bendinde düzenlenen“Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.hükmüne de aykırıdır.

             4) 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselmeve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Görev Grupları Arası Geçişler” başlıklı 24. Maddesinin 5. bendinde düzenlenen “Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.” hükmüne aykırıdır.

5)Yapılan değişiklik ile şube müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve daha üst ünvanlı görevlerde bulunan yöneticilerin,  boş eğitim kurumlarına atanması engellemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiyararşik yapısı gereğince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü,  okul müdürlüğünden daha üst konumdadır ve bir ilçe milli eğitim müdürü okul müdürünün  disiplin amiridir. Daha üst kademede bulunan yöneticilerin alt kademelere  atanma hakkı, ilgili Yönetmeliğin bu maddesiyle kaldırılmıştır.Yürürlükteki Mevzuatlara göre (Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği,Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik) eğitim öğretim sınıfına mensup yönetici ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nda genel idare hizmetleri sınıfına atanabildikleri halde kökeni eğitim öğretim hizmetleri olan genel idare sınıfındaki İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü gibi yöneticileri okul kurum müdürlüklerine atanamamaktadır. Bu durum Anayasa’nın Eşitlik İlkesine aykırıdır.

 

             6) Anayasa Mahkemesi; “Kişinin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hakkı” kazanılmış hak olarak tanımlamaktadır.

Anayasa Mahkemesinin 29.12.2005 tarihli2005/110 E. ve 2005/111 K. olan  kararında “Kazanılmış haklar, hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurdur. Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan uygulamalar Anayasa'nın 2 nci maddesinde açıklanan "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir." hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi, toplumsal kararlılığı ve hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez."denilmek suretiyle kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı uygulamaların; sosyal hukuk devleti ilkesine ve toplumsal kararlılık ve güvenceyi ortadan kaldıracağından bahisle kabul edilemeyeceğini açıkça belirtmektedir. Yönetmeliğin bu düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kazanılmış haklara saygı konusundaki bu değerlendirmesine açık bir aykırılık oluşturmuştur.

II) YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDENLERİ:

 

  1. Davaya konu düzenleyici işlem açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırılık sebepleri yukarıda açıklanmıştır.
  2. İşlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zaraların çıkması ihtimali çok yüksektir. Bu

nedenlerle davaya konu edilen düzenleyici işlemin ilgili maddelerinin yürürlüğünün durdurulması gerektiği kanısındayız.

HUKUKSAL NEDENLER            :09/08/2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği, 13/08/2009 Tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği, 4/3/2006 tarihli 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme  Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, HUMK, İYUK, Anayasa vs ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                          : 1. 09/08/2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği,

 

                                                 2. 13/08/2009 Tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği,

 

                                                 3. 04/03/2006 Tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme  Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

 

  4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

 

                                                 5. Anayasa, İYUK, 657 Sayılı Kanun vs. her türlü yasal delil ve karşı tarafın sunduğu delillere karşı delil sunma hakkımızın saklı tutulması.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                        :Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

 

  1. 09/08/2011 Tarih ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar” başlıklı 7. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan “ Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”  ibaresinin,

 

  1. Aynı Yönetmeliğin, “Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler” başlıklı 25.

maddesinin (1) numaralı bendinde,

           Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;

 

a) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı, eğitim müfettişliği, APK uzmanlığı, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde,

c) İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde,geçmiş sayılır.   ibarelerinin  öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINAve daha sonra İPTALİNE,

 

  1. Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf  üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygı ile talep ederim. 10.10.2011

 

 

 

                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                             Av. Nebahat TUNCER EREL

 

 

EKİ:  1. 09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı RG’de yayınlanan Yönetmelik. (2 Adet)

           2. 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı RG’de yayınlanan Yönetmelik. (2 Adet)


Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER