ANKARA BÖLGE İDAREDEN EVLERE ŞENLİK KARAR

ANKARA BÖLGE İDAREDEN EVLERE ŞENLİK KARAR

Bilindiği üzere; Danıştay 5. Dairesince 2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesince 2013/10363E sayılı yürütmeyi durdurma kararları ile Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğine karar verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen tarafından 22.07.2014 tarih ve 1122 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak Danıştay 2. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan 21/1. Madde kapsamın da tek başınasözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan ve başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün iptali amacı ile Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Ankara  17. İdare Mahkemesinin 25.11.2014 tarih ve 2014/1634E sayılı kararı ile tek başınasözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz edilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından evlere şenlik bir gerekçe ile Bakanlığın itirazı kabul edilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından neredeyse 2 ay önce; yine Türk Eğitim-Sen tarafından sınavsız yurt müdürü atamalarına cevaz veren yönetmelik maddesinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasından bahis ile yargı kararının uygulanması ve yapılan tüm atamaların iptali için açılan davada, alınan yürütmeyi durdurma kararına karşı idare tarafından yapılan itiraz aynı kurulca reddedilirken, iş şube müdürlerine gelince bu kararının tam aksine siyasi bir kararın altına imza atılmıştır.

 Karar da “Danıştay Besinci Dairesinin anılan kararı üzerine, 23/07/2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi ile aynı Yönetmeliğin 12/B 1maddesinde yapılan değişiklik ile şube müdürlüğüne atanacaklar için yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edileceği düzenlenmiş, ardından Danıştay İkinci Dairesinin belirtilen kararı uyarınca 10/12/2014 günlü, 29201 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın anılan Yönetmeliğinin 21.maddesinde Genel Yönetmelikteki değişikliğe paralel düzenleme yapılmış, böylece her iki yargı kararının gereği yerine getirilmiştir.”

 “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1.fıkrasınınsöz konusu kuralının yürürlükte kaldığı süre zarfında tesis edilen bireysel nitelikteki atama işlemleri, anılan Yönetmelik'e dayanılarak tesis edilmiş olmakla beraber, her birinin hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaları ve kişiler yönünden haklar doğurmaları nedeniyle, ayrıca dava konusu olmadıkları ve yargı kararıyla iptal edilmedikleri sürece, yalnızca dayandıkları düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptal edilmesi nedeniyle geri alınması zorunluluğundan söz edilemez.” Denilmektedir.

        İptal davasının konusunu, düzenleyici bir işlem oluşturduğundan, verilen kararın bu düzenleyici işleme dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemler üzerinde benzer şekilde hukuki etki ve sonuç doğurması kaçınılmazdır. Yargı mercilerince verilen iptal kararları, iptal edilen işlemi hiç tesis edilmemiş gibi geriye iade etmekte ve hukuk aleminden silmektedir Dolayısı ile Danıştay kararı uyarınca yönetmelikte değişiklik yapmak yargı kararının sadece bir yönü ile uygulanmasıdır. Mahkemenin yargı kararı uyarınca yönetmelikte değişiklik yapılmasını yargı kararının uygulanması olarak değerlendirmesi ve bireysel işlemler için geri alınma zorunluluğunun olmadığının beyan edilmesi hem kendi aldıkları kararlara hem de yüksek mahkeme kararlarına tezat oluşturmaktadır. 

Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği evlere şenlik bu karar sadece yürütmeyi durdurma kararı olup, esasa ilişkin karar  yine 17. İdare Mahkemesince verilecektir. Burada Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz! Zafer kazandık zannetmeyin, henüz her şey bitmiş değildir. Henüz yargı son sözünü söylememiştir. Hak elbet yerini bulacaktır…..

 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER